BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00372173
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 24.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
Dosya No
:
2013/481 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1879220 TL
Birinci Satış Günü
:
01.08.2016 14:20
İkinci Satış Günü
:
01.09.2016 14:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2013/481 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan Mah. Köyaltı Mevkii, 1231 Ada, 12 Parsel, 276,00 m² Yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2015/1284 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 14/03/2016tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın(Kocasinan Merkez Mah. Aras Sok. No:10 Bahçelievler ) adresinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina; bodrum, zemin, asma, dört normal ve çekme kattan ibarettir. Bina ara sokağa 17 m., yola dik ortalama derinliği 16,23 m civarında olan ve tamamı 276 m²alana sahiptir. Binanın bodrum katında sığınak ve su deposu, zemin ve asma katta işyeri, 1.Normal katta kaba inşaatı tamamlanmış iki 29 daire, 2 ve 3.Nor. Katlarda iki dairenin ara bölme duvarların kaldırılması suretiyle oluşan birer daire 4.Normal katta ise çekme kat ile içerden irtibatlı dubleks daire yer almaktadır. 1.Normal kat daireler 120 + 120 m² , 2 Nolu daire 240 m² ve 3 Nolu daire 240 m² , 4.Kat çatı piyesli daire 240 +160 m² miktarlıdır. Daire taban kaplamaları mermer ve halı, duvarları sıvalı ve boyalı, banyoda sıhhi tesisat armatörleri mevcuttur. Mutfakta tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Satışa konu bina toplam kapalı alanı takbiren 1620,00 m² miktarlıdır. Satışa konu taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapım kriterlerine göre 3.sınıf (A) grubu yapılar sınıfındandır."denilmektedir.

İmar Durumu : Söz konusu yer 21.06.2009 T.T. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam (Ada yapılanmasından dolayı ayrık nizam) üç ( 3 ) kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. Ayrıca parsel dere taşkın alanındadır. 1231 Ada, 12 parselin dosyasında yapılan tetkikte parsel üzerinde bulunan bina için tasdikli projesine aykırı yapılaşmadan dolayı 3194 Sayılı İmar Kanununun 42 ve 32 Maddeleri gereği Belediye Encümeninde yıkım ve para cezaları alındığı tespit edilmiştir. Bahçelİevler Belediye Başkanlığının 22.04.2015 Tarih ve 8745 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.879.220,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 01/08/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 01/09/2016 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/481 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/06/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR