HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI

Vakıf arazisi ihale usulüyle kiraya verilecektir

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alanya Kaymakamlığı toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAMDULLAH EMİN PAŞA VE HAREMİ

HATİCE TAHİRE HANIM VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Hamdullah Emin Paşa Ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfına ait Mahmutseydi Mahallesi Karatepe (Çıkrık) mevkii 2 adet kargir bina ve ahır ve tarla vasıflı 296/1 parsel numaralı, 41.243,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın içersinde bulunan içerisinde kafe ve restaurant bulunan, ekli koordinatlı krokide belirtilen (Ek:1) 6000 m² yüzölçümlü taşınmaz, 3 yıl süreyle ticari amaçlı kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılacaktır.

2- İhale 31.01.2018 tarihinde saat 10.00’da Alanya Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılacak olan taşınmaz için yıllık tahmini kira bedeli 20,000.-TL+ KDV’dir.(Ayrıca ihale sonucunda belirlenecek yıllık kira bedeli x 3 yıl x binde 1,89 tutarında damga vergisi ve ilk yıl kira bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pul Bedeli alınacaktır.)

4- İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden tahmini kira bedeli üzerinden %10 oranında ( 2.000 TL ) geçici teminatın aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığına dair banka dekontuna ilaveten aşağıdaki şartlar aranır;

4.1 Gerçek ve Tüzel Kişilerden
a- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi,
b-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c-Tüzel kişi ise noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri,
d-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
e-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatın Vakfın banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
f-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g-İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit….) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname.
h-Zorunlu İhale şartnamesinin ücretini Vakfın banka hesabına yatırdığına dair banka dekontu,

İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzalamaya zorunlu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5- Kira bedelleri her yılın sözleşmede belirlenecek olan ayında peşin olarak ödenecektir.

6- Herhangi bir kira gecikmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir.

7-İhaleye katılabilmek için alınması zorunlu olan İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacak 100 TL ödemeyi içerir banka dekontu karşılığında mesai saatleri içerisinde Vakıf Başkanlığından temin edilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR