GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 6 katlı bina ihale usulüyle satılacaktır

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziosmanpaşa Yenidogan'da 6 katlı bina
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) Belediye Encümen salonunda  ( Kat : 8)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile satılacaktır.

İli : İstanbul
İlçesi : Gaziosmanpaşa
Mahallesi : Yenidoğan
Sokağı : Ordu Caddesi
Pafta No :
Ada No : 1612
Parsel No : 3
Yüzölçümü : 118,00
Belediye Payı : Tam
Payına düşen alan : 118,00m²
Cinsi : Arsa Üzerinde 6 Katlı (B.A.K) Bina
İmar Durumu : 07.08.2006 - 17.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli TEM Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planında Kısmen Bitişik Nizam 6 Katlı Ticaret + Konut alanında ,
Kısmen de Yol alanında kalmaktadır.
Tahmin edilen bedel : 1.700.000,00-TL
Geçici Teminat : 170.000,00-TL
Şartname bedeli : 3.000,00-TL

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) Belediye Encümen salonunda ( Kat : 8) yapılacaktır.

Tarih Saat Gün
İhalenin yapılacağı tarih 18.12.2019 14:30 Çarşamba
İhale için son müracaat tarihi: 17.12.2019 16:30 Salı

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki şartlar ve belgeler istenir.
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri(Gerçek kişiler ikametgâh ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).
c) Gerçek kişilerin, yetkili merciden alınmış, ihale tarihinde geçerli olan nüfus cüzdan örneği, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalaması,
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda a,b,c,d, e, f şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No :20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne (7.Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İş bu ilan 27.11.2019 - 29.11.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5.katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR