KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Beyşehir'de PTT'ye ait bina ihaleyle satılacaktır

KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036000
Şehir : Konya / Beyşehir
Semt-Mahalle : DOĞANBEY MAH. / BEYŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BEYŞEHİR İLK HABER 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya İli Doğanbey Mahallesi 332 Ada, 1 Parselde kayıtlı 340,33 m² lik arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan 410 m² alanlı PTT Binası ve Lojmanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu / KONYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

1 ) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. No:29 Beyşehir / KONYA adresinde, tapuda Konya İli Doğanbey Mahallesi 332 Ada, 1 Parselde kayıtlı 340,33 m² lik arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan 410 m² alanlı PTT Binası ve Lojmanı Kapalı Zarf - Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır.
2 ) İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu / KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi : konya-yapiteknoloji@ptt.gov.tr’ dir.
3 ) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu / KONYA adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 200,00.-TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu / KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
4 ) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 28/08/2019 Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 28/08/2019 Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 ) Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
6 ) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
7 ) Taşınmazların satışına ilişkin ihale 28/08/2019 Çarşamba günü Saat : 10:00 da Konya PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
8 ) Taşınmaz malın muhammen bedeli 215.000,00.-TL ( İkiyüzonbeşbin Türk Lirası ) olup Geçici teminat bedeli 21.500,00.-TL’dir. (Yirmibirbinbeşyüz Türk Lirası)
9 ) Taşınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince İmar Planı Tadilatı yapılamaması durumunda Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
10 ) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR