İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih'te 2 katlı bina mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064993
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : KATİP KASIM MAH. / KUMKAPI
Kat Sayısı : 2
Bir Kattaki Daire : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
18.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tülbentçi Hüsamettin Mahallesinde bulunan 797 ada, 1 parselde kayıtlı 69,00 m2 miktarlı taşınmaz buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz " Fatih Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/03/2019 tarih ve 86170071-754-27352/E. 169187 sayı ile dava dosyasına ibraz etmiş olduğu imar durumuna göre dava konusu “Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 797 ada,l parsel sayılı yer”; Yenileme Kurulunun14/03/2018 tarih ve 3175 sayı ile onaylanan avan projede 2.Derece Koruma bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H:3K irtifa almaktadır. Yenileme Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz şeklindedir." Denmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporunda taşınmaz; Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tülbetçi Hüsamettin Mahallesi, Sepetçi ve Hadım odaları sokaklarına cepheli. Apartman vasıflı,69.00 m2.alanlı, 149 pafta,797 ada 1 parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz , bölgenin ana akslarından olan Langa Hisarı caddesine yaklaşık 120m., Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesine yaklaşık 300 m. Sahil yolu Kennedy caddesine yaklaşık 600m.,Yenikapı Metro istasyonuna yaklaşık 400m. , Aksaray meydanına yaklaşık 700 m. mesafede bulunmaktadır. Taşmmaz Fatih İlçesinin en merkezi konumunda yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan, sosyo ekonomik seviyesi orta alt bir bölge de kaldığı görülmüştür. Bölgede ağırlıklı konut+ticaret fonksiyonlu yapılar bulunmaktadır. Keşif mahallinde yapılan ölçü ve incelemeler neticesinde 797 ada 1 parselin üzennde Sepetçi ve Hadım odaları sokaklarına cepheli köşe başında, Hadım odaları sokağından 40 kapı numaralı, zemin katı takriben 60m2, üst katı da 60m: olan ve her iki katı da 2 ayrı konut olarak kullanılan iki katlı bina vardır. Söz konusu taşınmaz 40 yaşın üzerinde oldukça yıpranmış ve tadilat gerektiren bir yapıdır. Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilirişi raporuna göre taşınmazın değeri 600.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 8 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 18/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/12/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18/12/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/7 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 8 KDV.,‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.09/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR