ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz kiralama ilanı

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRA İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 28/03/2019 Perşembe günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ
S. No İl/İlçe Mahalle Ada/Parsel Toplam Yüzölçüm (m²) Aylık Muhammen Kira Bedeli Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat %3
1 Erzurum
Yakutiye
Yeğenağa 331/21 Zemin Kat 164,74 468,32 1.000,00 TL/Ay 12.000,00 TL/Yıl 360,00 TL
Ara Kat 164,74
Normal Kat 138,84
Kültür Varlıkları Bölge Kurulu Onaylı 2. Gurup Tescilli Kültür Varlığı vasfında bulunan taşınmazın kullanımı, 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olup, taşınmazın kullanımı bu kanun kapsamında sorumluluğu kiracıya ait olacaktır.
ŞARTNAME BEDELİ 150,00 TL’ DİR.


İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

  2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

  3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

  4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi.

  5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

  6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

  7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır).

  8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi).

  9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
11-Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden
temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
14-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR