AĞRI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 224 adet daireli apartman satışı yapılacaktır

AĞRI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047175
Şehir : Ağrı / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 Adet CY Bloğu, Her Blokta 32 Adet Daire Olmak Üzere 224 Adet Daireli Apartmanların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddeleri uyarınca satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

SıraNo Satılacak
Gayrimenkulün Cinsi
Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü (m²) Muhammen
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
Satış
Şekli
İhale Tarihi
1 7 Adet CY Bloğu, Her Blokta 32 Adet Daire Olmak Üzere 224 Adet Daireli Apartmanların satışı 215 1 13.167,78 9.670.611,65 290.118,35 45.Md. 19/09/2019


2- İhale yukarıda belirtilen tarihte saat 10.00’da başlayıp, Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görülebilir ve T.C. Vakıflar Bankası Ağrı Şubesinde bulunan TR 8800 0150 0158 0078 8604 7822 nolu vakıf hesabına 1.000,00 TL şartname bedeli yatırarak yatırıldığına dair belgeyi vakfa ibraz ederek temin edilebilir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:
a) Nüfus cüzdanı suretini ve yasal yerleşim yeri belgesini,
b) Geçici teminatı yatırdığına dair belgeyi veya teminat makbuzunun aslını,
c) Tebligat için adres beyanını, varsa irtibat için telefonunu veya faks numarasını ile elektronik posta adresini,
d) İstekli adına, vekâleten katılım sağlanacak ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınan vekâletnamesini ile vekâleten katılanın ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküsünü,
e) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesini veya bu hususları teşvik eden belgeleri ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslını,
f) Dernek, Kooperatif, Birlik veya Vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararını ile teklifte bulunacak kimselerin noterden onaylı yetki belgelerini,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
h) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesini,
ı) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu
5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ile satılacak gayrimenkul için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Muhasebe birimine teslim edilecektir.
6- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 19/09/2019 Perşembe günü saat 10.00’a kadardır.
7-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Satışa konu gayrimenkulden ihale bedeli üzerinden KDV’si ve diğer vergiler alıcıya aittir.
9- Vakıf Mütevelli Heyeti ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR