ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Alanya'da bina ve arsası kiraya verilecektir

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01164887
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : KARGICAK MAH. / MAHMUTLAR
: 3149
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 15.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANTALYA GÜNDEM 21.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi 835 Ada, 2 Parsel nolu taşınmazın 10 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/ALANYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 10 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : Antalya
İLÇESİ : Alanya
MAHALLESİ-KÖYÜ : Kargıcak
ADA NO : 835
PARSEL NO : 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.149,67 m2
CİNSİ : Bina Arsa
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği
Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2020 tarih ve 32808994-160.07.02-E.48636 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 178.110,00TL (YüzyetmişsekizbinyüzonTürkLirası)
(Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait kira bedeli toplamıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT : 5.343,30-TL (BeşbinüçyüzkırküçTürkLirasıOtuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)
İHALE TARİH VE SAATİ : 15.06.2020 Pazartesi günü saat 10:30
İŞİN ADI : “Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi 835 Ada, 2 Parsel nolu taşınmazın 10 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması”
Mülkiyeti Martı Oğlu Zehte Vakfı Şahsiyeti Maneviyesi’ne ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, 13.04.2020 tarih ve 32808994-160.07.02-E.48636 sayılı Genel Müdürlük Onay Belgesi’ne istinaden taşınmazın;
1) Bütün masraflar Yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından gerekli işlemler yürütülerek yer teslimi tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınıp inşaatın tamamlaması, inşaatın tamamlanmaması halinde sözleşmenin feshedilerek teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teburru edilmiş sayılması,
2) Toplam sözleşme süresinin 10 (on) yıl olması,
3) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,
4) İlk yıl (yer teslimi tarihinden itibaren) aylık 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası) üzerinden ihalede oluşacak bedel kadar kira alınması, sözleşme süresinin sonuna kadar yıllık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (12 aylık ortalama) oranında artırılarak belirlenmesi,
5) İnşaat alanında artış olması durumunda artış oranı doğrultusunda kirada artış yapılması,
6) Yüklenici tarafından, İdarece uygun görülen ve kira bedellerine esas projenin uygulanması aşamasında veya işletmeye geçildikten sonraki herhangi bir aşamada, ilave gelir getirici alanlar ya da gelir getirici niteliği olmadığı halde sonradan dönüşüm yoluyla gelir getirici nitelik kazandırılan alanlar olması halinde; bu alanların kira bedellerinin İdarenin tespit tarihinden itibaren ayrıca belirlenmesi ve yüklenici tarafından ödenecek kira bedellerine eklenmesi,
7) Yüklenici tarafından vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
8) Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
9) İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,
10) 3194 sayılı İmar Kanunu gereği taşınmazın düzenlemeye tabi tutulması halinde kamuya terk edilecek alanın taşınmazın yüzölçümünün %45 in üzerinde olması halinde, %45 ‘in üzerindeki miktarın, rayiç bedel üzerinden defaten Yüklenici tarafından ödenmesi,
Asgari şartlarıyla, bahse konu taşınmazın imar planına uygun olarak “Günübirlik Tesis Alanı” olarak kullanılmak üzere, toplam 10 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralama modeliyle değerlendirilecektir.

  1. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. Atatürk Cad. Vakıf İşhanı 07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44

  1. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %100'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %100'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
l) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu (Ek:8),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

  1. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  2. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
  3. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR