Yazdır

ONDOKUZMAYIS BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait 2978,91 m2 taşınmazın 3 yıllığına kiraya verilme ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448457
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

19 MAYIS 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : 19 Mayıs Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 25.10.2016 09:10
İhale Alt Birimi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

19 MAYIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

  1. Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda mevkisi, 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen 2.978,91 M2 yüzölçümlü taşınmaz , beton santralı ve konkasör alanı olarak kullanılmak üzere , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile kiraya verilecektir.

Sıra No

Mevkisi

Kira süresi

1 yıllık

muhammen kira bedeli

Geçici Teminatı

1

Yukarıengiz Mahallesi sınırları içerisindeyer alan 10 pafta,222 nolu parsel

3 YIL

4.500,00.-TL

135,00.-TL.

2- Bahse konu işe ait İhale Şartnameleri 19 Mayıs Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve alınabilir.

3-Bahse konu ihale aşağıda belirtilen tarih ve saat de 19 Mayıs Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile yapılacaktır.

Sıra No

Mevkisi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yukarıengiz Mahallesi sınırları içerisindeyer alan 10 pafta,222 nolu parsel

25.10.2016

09.10

4-İhalede yarışma (artırım) yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A-) Kanuni ikametgâhı olması,

B-) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

C-) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi,

a-) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihale yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

b-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D-) İmza sirküleri vermesi,

a-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E-) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F-) Diğer belgeler,

a)- Geçici Teminat,

b)- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun noter onaylı ortak girişim taahhütnamesi.

c)- 19 Mayıs Belediyesine ihale tarihi itibarı ile borcu olmadığına dair belge.

Yukarıda sayılanlar haricindeki şahıslar da ihaleye katılabileceklerdir. Ancak bu durumda olan şahıslardan aşağıda yazılı belgeler istenilir

A.) Nüfus Cüzdan sureti,

B.)- Kanuni İkametgah belgesi,

C.)-Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi,

D.)- Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküsü,

E.)-Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

F.)- Geçici teminat,

H.)- 19 Mayıs Belediyesine ihale tarihi itibarı ile borcu olmadığına dair belge.

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

-Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

-İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

-Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

-Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan Olunur. 06.10.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR