Yazdır

ORHANELİ BELEDİYE BŞK.

Belediyeden satılık tarla

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495824
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : tarla
Niteliği, Türü, Miktarı : Satılık tarla
İhale Türü : Satış
İhale Kayıt No : 2886
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 13.12.2016 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C

ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

MADDE 1. İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Orhaneli İlçesinde bulunan, mülkiyeti Orhaneli Belediyesine ait toplam 34 ( Otuzdört ) adet Tarla vasıflı tarım arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

S.N

MAHALLE

CİNSİ

PAFTA NO

ADA

PARSEL

M2

HİSSE

NİSBETİ

TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

AĞAÇHİSAR

Tarla

2023

10.263.00

Tam

21.526,00-TL

650,00-TL

2

AĞAÇHİSAR

Tarla

2392

16.075.00

Tam

32.150,00-TL

965,00-TL

3

AĞAÇHİSAR

Tarla

2144

15.175.00

Tam

30.350,00-TL

915,00-TL

4

AĞAÇHİSAR

Tarla

2210

16.900.00

Tam

33.800,00-TL

1.015,00-TL

5

ARGIN

Tarla

3227

15.870.00

Tam

31.740,00-TL

955,00-TL

6

ARGIN

Tarla

3018

7.680.00

Tam

15.360,00-TL

465,00-TL

7

ARGIN

Tarla

45

30.660.00

Tam

61.320,00-TL

1.840,00-TL

8

BAŞKÖY

Tarla

155

6.480.00

Tam

16.200,00-TL

490,00-TL

9

CEBELGÜNEY

Tarla

2217

10.480.00

Tam

10.480,00-TL

315,00-TL

10

EMİR

Tarla

812

11.000.00

Tam

27.500,00-TL

825,00-TL

11

ERENLER

Tarla

1676

12.080.00

Tam

120.800,00-TL

3.625,00-TL

12

ERENLER

Tarla

1677

8.160.00

Tam

81.600,00-TL

2.450,00-TL

13

ERENLER

Tarla

1678

6.040.00

Tam

60.400,00-TL

1.815,00-TL

14

ERENLER

Bahçe

1443

14.840.00

Tam

74.200,00-TL

2.230,00-TL

15

ERENLER

Tarla

1418

32.480.00

Tam

324.800,00-TL

9.745,00-TL

16

FADIL

Tarla

708

5.200.00

Tam

10.400,00-TL

315,00-TL

17

GAZİOLUK

Tarla

492

12.720.00

Tam

12.720,00 -TL

385,00-TL

18

GÖKTEPE

Tarla

1514

5.681.94

Tam

85.229,00-TL

2.560,00-TL

19

KARESİ(Yazlıca)

Ceviz Bah.

16

10.500.00

Tam

10.500,00-TL

315,00-TL

20

KUSUMLAR

Tarla

1043

11.240.00

Tam

22.480,00-TL

675,00-TL

21

KUSUMLAR

Bahçe

639

3.400.00

Tam

23.800,00-TL

715,00-TL

22

KUSUMLAR

Tarla

905

800.0

Tam

15.000,00-TL

450,00-TL

23

LETAFET

Köy Tarlası

166

7.750.00

Tam

11.625,00-TL

350,00-TL

24

LETAFET

Tarla

506

9.512.00

Tam

19.024,00-TL

575,00-TL

25

MAHALLER

Tarla

133

16.500.00

Tam

33.000,00-TL

990,00-TL

26

SAĞIRLAR

Tarla

1419

8.088.00

Tam

12.132,00-TL

365,00-TL

27

SAĞIRLAR

Tarla

81

16.158.00

Tam

24.237,00-TL

730,00-TL

28

SAĞIRLAR

Tarla

1382

7.112.00

Tam

10.668,00-TL

320,00-TL

29

YAKUPLAR

Tarla

492

6.500.00

Tam

13.000,00-TL

390,00-TL

30

YEŞİLLER

Tarla

1616

8.500.00

Tam

34.000,00-TL

1.020,00-TL

31

YEŞİLLER

Ihlamurluk

1268

58.790.00

Tam

58.790,00-TL

1.765,00-TL

32

YEŞİLLER

Tarla

1344

6.375.00

Tam

31.875,00-TL

960,00-TL

33

GÖYNÜKBELEN

Tarla

44-45

3533

9.184.00

Tam

22.960,00-TL

690,00-TL

34

GÖYNÜKBELEN

Tarla

44

3578

5.620.00

Tam

14.050,00-TL

425,00-TL

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Orhaneli Belediyesine ait taşınmazlar, Orhaneli Belediye Başkanlığınca 13/12/2016 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11.00' da başlayacak ve Orhaneli Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Orhaneli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler. Ayrıca orhaneli.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARLARI

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3' ü ( yüzde üç ) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 13/12/2016 tarihinde ve saat 10.30' a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 13/12/2016 tarihinde saat 10.30' a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d) Geçici Teminat

e) Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için )

f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi ( Gerçek kişiler için )

g) Türkiye' de tebligat adresi için adres göstermesi

h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişilğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) İhale yerli isteklilere ( T.C Vatandaşı ) açık olacaktır.

n) Şartname alındı makbuzu.

o) Borcu yoktur belgesi.( Belediyeden alınacaktır )

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 13/12/2016 tarihinde Salı günü saat 10.30' a kadar Orhaneli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 4. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 5. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Orhaneli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 6. DİĞER HUSUSLAR

''Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.''

Madde 7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES : Orhaneli Belediye Başkanlığı Orhaneli/BURSA
TELEFON : 0 224 817 14 30
FAKS : 0 224 817 13 77

e-POSTA : info@orhaneli.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR