YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt/Mollakasım Mahallesi'nde 8 adet arsanın satışı yapılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan 8 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 8 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ
İHALE İLANI


Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her ihale dosyası için 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

 1. İhale 19/02/2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 1. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

 1. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Satışı Yapılacak Yer Muhammen Bedel Geçici Teminat
Tutarı
Taşınmazın Yüzölçümü İhale Tarih ve Saati Şartname Ücreti
( Her İhale Dosyası İçin)
1 Mollakasım Mah.389 Ada 5 Parsel ( Arsa) 338.100,00 TL 10.143,00 TL 1.690,50 m2 19.02.2019 11:00 150,00 TL
2 Mollakasım Mah.388 Ada 7 Parsel ( Arsa) 244.802,25 TL 7.344,07 TL 1.398,87 m2 19.02.2019 11:15 150,00 TL
3 Mollakasım Mah. 312Ada 115 Parsel ( Arsa) 343.944,75 TL 10.318,34 TL 4.585,93 m2 19.02.2019 11:30 150,00 TL
4 Mollakasım Mah.356 Ada 1 Parsel ( Arsa) 177.342,40 TL 5.320,27 TL 2.216,78 M2 19.02.2019 11:45 150,00 TL
5 Mollakasım Mah.312 Ada 99 Parsel ( Arsa) 218.284,00 TL 6.548,52 TL 4.365,68 M2 19.02.2019 12:00 150,00 TL
6 Mollakasım Mah.311 Ada 12 Parsel ( Arsa) 371.280,00 TL 11.138,40 TL 6.188,00 M2 19.02.2019 12:15 150,00 TL
7 Mollakasım Mah.312 Ada 75 Parsel ( Arsa) 66.473,50 TL 1.994,21 TL 1.329,47 M2 19.02.2019 12:30 150,00 TL
8 Mollakasım Mah.312 Ada 74 Parsel ( Arsa) 234.975,00 TL 7.049,25 TL 3.133,00 M2 19.02.2019 12:45 150,00 TL

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

 2. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 4. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 5. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 10. Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

 1. Ödemeler peşin yada isteklinin başvurması halinde ihale bedelinin %40’ı peşin kalan tutar 3 eşit parçaya bölünecektir.Peşin yatırıldığı takdirde tapu tescili aynı gün yapılacak,taksitli ödemelerde son taksitten sonra tapu tescili yapılacaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda veya herhangi bir başvuru yapılmaması durumunda, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.

 1. Teminat makbuzları ve belgeler 19/02/2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR