YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediyesine ait 9460 m² arsa satılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Topsöğüt / Karşıyaka Mahallesi 9.460,70 m² alanlı 305 ada 2 parsel
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TOPSÖĞÜT/ KARŞIYAKA MAHALLESİNDE BULUNAN 305 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİ

İLAN METNİ
Yeşilyurt İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Topsöğüt / Karşıyaka Mahallesi 305 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 11.06.2020 tarih ve 151 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 18.06.2020 tarih ve 428 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

 1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı

 2. Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127
  Yeşilyurt/ Malatya Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238-33-53

2) İşin Adı: “305 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması İşidir.
3) İşin Niteliği: Yeşilyurt ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Topsöğüt / Karşıyaka Mahallesi 9.460,70 m² alanlı 305 ada 2 parselde, plandaki emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazın idarece verilecek projelerine uygun, her türlü üstyapı, teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

Satışı Yapılacak Yer

Ada ve Parsel No

Fonksiyonu

Taşınmaz Alanı
(m2)

Emsal Oran
(%)

Emsale Esas İnşaat Alanı (m2)


Doküman Bedeli


İlan Tarih ve Saati

Topsöğüt/Karşıyaka Mah. 305 Ada 2 Parsel

305/2

Konut + Ticari Alan


9.460,70


150

14.195,01


500,00 TL


09.07.2020
11:00


4) Muhammen Bedel : 4.730.350,00-TL (DörtMilyonYediYüzOtuzBinÜçYüzElli- Türklirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır.
5) Geçici Teminatı (%3) : 141.910,50-TL (YüzKırkBirBinDokuzYüzOn-Türk Lirası-Elli Kuruş)
6) İhalenin Yeri ve Zamanı:

 1. Yapılacağı Yer: Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127 Yeşilyurt/ Malatya

 2. Tarihi ve Saati: 09/07/2020,Perşembe günü saat: 11:00

7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/07/2020,Perşembe günü saat:11:00
8) Tekliflerin Verileceği Yer: Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127
Yeşilyurt/ Malatya
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

 1. Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

 2. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :

  1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 4. İmza Sirküleri :

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 5. Teklif Mektubu : (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

 6. Geçici Teminat : (2886 sayılı yasaya uygun),

 7. Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

 8. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

 9. Mali Durum Belgeleri : İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

 10. Bankalardan (Katılım Bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının en az 10.000.000,00 -TL (OnMilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

 11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki mali döneme ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 7.000.000,00-TL (YediMilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

 12. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 5.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

 1. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler : Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 2. Teknik Personel Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

 3. Makine, Araç Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

 4. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

 5. İhale Dökümanlarının Kabul Edildiğine Dair Taahhütname: İhale dökümanında bulunan tüm evrak ve envanterleri “İnceledim, Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesi geçecek şekilde kabul ettiğine dair taahhütname.

10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127 Yeşilyurt/ Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya 500,00-TL (Beşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 09/07/2020 Perşembe Günü) saat 10:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı C Blok No:127 Yeşilyurt/ Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR