YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediyesine ait 13 adet arsa satılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KUYULU MAHALLESİNDE 12 ADET VE GÖRGÜ MAHALLESİNDE 1 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 23.01.2020 tarih ve 50 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 2. İhale 25.06.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma)ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 4. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

No

Mahalle

Taşınmazın Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Kuyulu Mah. 562 Parsel

504 m2

37.800,00 TL

1.134,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
10:00

2

Kuyulu Mah. 561 Parsel

504 m2

37.800,00 TL

1.134,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
10:15

3

Kuyulu Mah. 560 Parsel

504 m2

37.800,00 TL

1.134,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
10:30

4

Kuyulu Mah.555 Parsel

500 m2

37.500,00 TL

1.125,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
10:45

5

Kuyulu Mah. 462 Parsel

400 m2

30.000,00 TL

900,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
11:00

6

Kuyulu Mah. 456 Parsel

83 m2

6.225,00 TL

186,75 TL

250,00 TL

25.06.2020
11:15

7

Kuyulu Mah. 554 Parsel

505 m2

37.875,00 TL

1.136,25 TL

250,00 TL

25.06.2020
11:30

8

Kuyulu Mah. 519 Parsel

223 m2

16.725,00 TL

501,75 TL

250,00 TL

25.06.2020
11:45

9

Kuyulu Mah. 454 Parsel

400 m2

30.000,00 TL

900,00 TL

250,00 TL

25.06.2020
12:00

10

Kuyulu Mah. 546 Parsel

530 m2

39.750,00 TL

1.192,50 TL


250,00 TL

25.06.2020
12:15

11

Kuyulu Mah. 372 Parsel

150 m2

11.250,00 TL

337,50 TL


250,00 TL

25.06.2020
12:30

12

Kuyulu Mah. 513 Parsel

429 m2

32.175,00 TL

965,25 TL

250,00 TL

25.06.2020
12:45

13

Görgü Mah. 126 Ada 9 Parsel

500 m2

42.000,00 TL

1.260,00 TL


250,00 TL

25.06.2020
13:00

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

 8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 10. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz.

6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödeme yapacaklardır. İş bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir.
7) Teminat makbuzları ve belgeler 25.06.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR