YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt Belediyesine ait 10 adet arsa satılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KUYULU MAHALLESİNDE BULUNAN 10 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 23.01.2020 tarih ve 50 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 2. İhale 16.06.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma)ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 4. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

No

Mahalle

Taşınmazın Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Kuyulu Mah. 598 Parsel

520 m2

39.000,00 TL

1.170,00 TL

250,00 TL

16.06.2020
10:00

2

Kuyulu Mah. 597 Parsel

511 m2

38.325,00 TL

1.149,75 TL

250,00 TL

16.06.2020
10:15

3

Kuyulu Mah. 596 Parsel

508 m2

38.100,00 TL

1.143,00 TL

250,00 TL

16.06.2020
10:30

4

Kuyulu Mah. 595 Parsel

506 m2

37.950,00 TL

1.138,50 TL

250,00 TL

16.06.2020
10:45

5

Kuyulu Mah. 594 Parsel

500 m2

37.500,00 TL

1.125,00 TL

250,00 TL

16.06.2020
11:00

6

Kuyulu Mah. 593 Parsel

501 m2

37.575,00 TL

1.127,25 TL

250,00 TL

16.06.2020
11:15

7

Kuyulu Mah. 592 Parsel

496 m2

37.200,00 TL

1.116,00 TL

250,00 TL

16.06.2020
11:30

8

Kuyulu Mah. 584 Parsel

723 m2

54.225,00 TL

1.626,75 TL

250,00 TL

16.06.2020
11:45

9

Kuyulu Mah. 580 Parsel

542 m2

40.650,00 TL

1.219,50 TL

250,00 TL

16.06.2020
12:00

10

Kuyulu Mah. 575 Parsel

497 m2

37.275,00 TL

1.118,25 TL


250,00 TL

16.06.2020
12:15

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 2. Taşınmaz mal satış şartnamesi her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

 8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 10. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz.

6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödeme yapacaklardır. İş bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir.
7) Teminat makbuzları ve belgeler 16.06.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 09:59’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR