TOSYA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tosya Milli Emlak Şefliğinden satılık ve kiralık arsalar

TOSYA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959837
Şehir : Kastamonu / Tosya
Yayınlandığı Gazeteler

TOSYA HABER 37 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tosya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TOSYA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların Satış ve Kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Tosya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 37200108004 Kastamonu Tosya Çevlik Köyü 261 8 419,14 Tam Arsa İmarsız 10.000,00 1.000 26.03.2019 11:00
2 37200104459 Kastamonu Tosya Dağçatatağı Köyü 124 1 5.518,10 Tam Hali arazi İmarsız 15.000,00 1.500 26.03.2019 11:20
3 37200104465 Kastamonu Tosya Dağçatatağı Köyü 205 58 18.522,98 Tam Hali arazi İmarsız 40.000,00 4.000 26.03.2019 11:40
4 37200107984 Kastamonu Tosya Karasapaca Köyü 292 1 2.938,99 Tam Arsa İmarsız 33.000,00 3.300 26.03.2019 12:00
5 37200101142 Kastamonu Tosya Kösen Köyü 122 9 4.801,76 Tam Hali arazi İmarsız 120.300,00 12.030 26.03.2019 14:00
6 37200107994 Kastamonu Tosya Kösen Köyü 163 1 215,29 Tam Arsa İmarsız 3.000,00 300 26.03.2019 14:20
7 37200107995 Kastamonu Tosya Suluca Köyü 396 2 1.906,99 Tam Arsa İmarsız 40.000,00 4.000 26.03.2019 14:40
8 37200108032 Kastamonu Tosya Yenidoğan Köyü 392 1 162,54 Tam Arsa İmarsız 2.500,00 250 26.03.2019 15:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRALANACAK ALAN (m²) CİNSİ KİRA SÜRESİ VE KİRALANACAK YER AMACI TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
9 37200104047 Kastamonu Tosya Çepni Köyü 277 5 5.869,74 Tamamı Tarla 5 yıl - Tarımsal Amaçlı Kiralama 700 210 26.03.2019 15:20
10 37200104046 Kastamonu Tosya Çepni Köyü 277 6 5.937,06 Tamamı Tarla 5 yıl - Tarımsal Amaçlı Kiralama 700 210 26.03.2019 15:40
11 37200104045 Kastamonu Tosya Çepni Köyü 277 7 5.041,75 Tamamı Tarla 5 yıl - Tarımsal Amaçlı Kiralama 600 180 26.03.2019 16:00
12 37200100387 Kastamonu Tosya Dilküşah Mahallesi 285 4 1.245,00 622,50 m2'lik kısmı Arsa 5 yıl - Büyük Baş Açık Besicilik 1000 300 26.03.2019 16:20
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) İhalesine girecekleri taşınmazların hizasında belirtilen geçici teminatlarını Malmüdürlüğü Muhasebe Servisine yatırdıklarına dair vezne alındısı yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını, yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
b) Gerçek kişilerin; Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgah Belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, Vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekalatnameyi,
c) Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Tosya Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde, taşınmaz mallar mahallinde ücretsiz olarak görülebilir.
4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince; Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı (% 9) uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de Faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr internet adresinlerinden görülebilir.
8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR