TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekkeköy Belediyesi'ne ait 53.543 m² arsa ihale ile satılacaktır

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
13.04.2020 17.00'ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında sanayi alanına (Taks:0.60, E:1.50, yükseklik serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 1716 ada 3 parsel nolu 53.543,15 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 14.04.2020 Salı günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 18.740.102,50 TL (OnsekizmilyonYediyüzkırkbin Yüziki Türk Lirası Elli Kuruş ) olup, %3 geçici teminatı 563.000,00 TL (Beşyüzatmışüçbin Türk Lirası)’dır.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

A) Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus idaresi’nden alınacak )
B) Tebligat için adres göstermesi;
a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;
C) Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D) İmza sirkülerini vermesi;
a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

  2. İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

  3. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

  4. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 13.04.2020 Salı günü saat 17:00’ye kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.


İLAN OLUNUR.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR