KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Taşınır, taşınmaz satış ve taşınmaz irtifak hakkı ilanı

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa, tarla satışı, irtifak hakkı tesisi ile muhtelif menkul satışına ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.12.2017 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINIR, TAŞINMAZ SATIŞ VE TAŞINMAZ İRTİFAK HAKKI İLANI
Sıra No İŞLEM Taşınmaz
No
Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Bedeli
1 Satış 07120107165 Bayatbabemleri Mahallesi 116 7 1.198,76 Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz. 108.000,00 TL 10.800,00 TL 07/12/2017 10:00
2 Satış 07120101721 Bayatbabemleri Mahallesi 116 10 881,96 Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz. 80.000,00 TL 8.000,00 TL 07/12/2017 10:15
3 Satış 07120107164 Bayatbabemleri Mahallesi 116 19 832,16 Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz. 75.000,00 TL 7.500,00 TL 07/12/2017 10:30
4 Satış 07120114341 Bayatbabemleri Mahallesi 206 1 604,57 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Boş ve İşgalsiz. 76.000,00 TL 7.600,00 TL 07/12/2017 10:45
5 Satış 07120114365 Bayatbabemleri Mahallesi 211 1 1.026,59 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Boş ve İşgalsiz. 88.000,00 TL 8.800,00 TL 07/12/2017 11:00
6 Satış 07120114366 Bayatbabemleri Mahallesi 211 3 960,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Bahçe olarak kullanılmaktadır. 87.000,00 TL 8.700,00 TL 07/12/2017 11:15
7 Satış 07120114536 Kargalık Mahallesi 365 5 493,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Boş ve İşgalsiz. 108.000,00 TL 10.800,00 TL 07/12/2017 11:30
8 Satış 07120114974 Küçükköy Mahallesi 7045 33,90 Tam Ham Toprak İmarlı Konut Alanı Avlu olarak kullanılmaktadır. 2.050,00 TL 205,00 TL 07/12/2017 11:45
9 Satış 07120114975 Küçükköy Mahallesi 7046 221,67 Tam Ham Toprak İmarlı Konut Alanı Avlu olarak kullanılmaktadır. 13.350,00 TL 1.335,00 TL 07/12/2017 12:00
10 Satış 07120113311 Küçükköy Mahallesi 200 2 326,00 Tam Arsa İmarlı Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 23.000,00 TL 2.300,00 TL 07/12/2017 14:00
11 Satış 07120104233 Nebiler Mahallesi 172 9.900,00 Tam Ham Toprak ve Kayalık İmarsız Boş ve İşgalsiz. 189.000,00 TL 18.900,00 TL 07/12/2017 14:15
12 İrtifak hakkı 07120114815 Yelten Mahallesi 131 64 80.252,00 77.292 m2 sine irtifak hakkı verilecek Tarla İmarsız Tarla olarak kullanılmaktadır. 46.380,00 TL 4.638,00 TL 07/12/2017 14:30
TAŞINIR MALLAR
TAŞINIR NO CİNSİ ADEDİ TİPİ MARKASI Özellikleri FİİLİ DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ SATIŞ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
13 Satış Hurda Motosikletler 3.000 kg (yaklaşık) Çeşitli Marka ve Modellerde Hurda Caranoğlu Yediemin Otoparkı 0,50 Tl/Kg 500,00 TL 07/12/2017 14:45
14 Satış Bilişim Malzemeleri 500 kg (yaklaşık) Çeşitli Marka ve Modellerde Bilgisayar Ekran, Yazıcı,Fotokopi Hurda durumda Milli Emlak Deposu 0,25 Tl/Kg 100,00 TL 07/12/2017 15:00
15 Satış 132
Benzinli Jenaratör
1 Pwer Tech 2.5 Kw 6.5 Hp Çalışır Milli Emlak Deposu 200,00 Tl 50,00 TL 07/12/2017 15:15
16 Satış 133
Benzinli Jenaratör
1 WH 2600 KL WH 2600 2.0 Kw 5.5 Hp Çalışır Milli Emlak Deposu 200,00 Tl 50,00 TL 07/12/2017 15:30
17 Satış 133
Delici-Kırıcı
1 5910 CAT 5 Kg 1050 Watt Çalışır Milli Emlak Deposu 75,00 Tl 50,00 TL 07/12/2017 15:45
18 Satış Yivsiz Av Tüfekleri 11 Çeşitli Marka ve Modellerde Tamirle Çalışır Milli Emlak Deposu 1.100,00 Tl 220,00 TL 07/12/2017 16:00
İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan listenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sırasında bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Malmüdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi, listenin 12. sırasında bulunan yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın 77.292 m2lik kısmı 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile irtifak ihakesi, listenin 13,14,15,16,17 ve 18. sırasında bulunan taşınırlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenler
1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri
3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri
4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2017 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)
5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2017 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri.
6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)
7- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Korkuteli Malmüdürlüğünde toplancak komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır.
8- Taşınır malların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi bedelleri ise ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.
9- Hurda olarak satışı yapılan Motosikletlerin, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre tekrar tescil işlemi yapılamaz, trafiğe çıkarılamaz ve satışa konu edilemez.
10-Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, müşterinin (alıcı) ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi, Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesi belgelerinden herhangi bir tanesini ibraz etmesi zorunludur.
AÇIKLAMALAR
1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
2- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırların dışında 1.000,00-TL'yi aşan satış bedelinde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitle (3'er aylık dönemler halinde) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.
3-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.
4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yazpılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.
7-12 sıra nolu ve 80.252,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis edilen 2.960,00 m2’lik kısmından geriye kalan 77.292,00 m2’lik kısmı üzerinde konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacak olup; Orman ve Su İşleri Bakanlığının (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü) 25/5/2015 tarihli ve 333303 sayılı yazısında; taşınmazın güneybatı-kuzeydoğu yönünde mansaplanan yeraltı su kaynağının bulunduğunun tespit edildiği, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yeraltı suyu kullanma belgesine sahip sondaj kuyuları ve çevre yerleşiminin kullanımında olan kaynak sularına zarar verilmemesi ve yazıları ekinde belirtilen 1/25000 ölçekli haritada yeri gösterilen kaynak suyuna ait doğal yatağın korunması gerektiği, 7/4/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 5.,6,..12. maddeleri ile 13. madde hükümlerine uyulması, yeraltına evsel, endüstriyel, kimyasal, zirai atıklar ve atık su deşarjı yapılmaması, yüzeyde kirliliğe neden olabilecek suni gübre ve tarım ilacı vs. kullanılarak tarımsal faaliyette bulunulmaması, sadece organik tarım amaçlı kullanılması ve yeraltı suyu kaynaklı lokal baskınlara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin kendi imkanlarıyla alınması şartıyla kiralanacaktır.
8- Satış ve irtifak hakkı ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 643 65 30 nolu telefondan öğrenilebilir.
9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR