BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Tam otomatik otomasyonlu yıkama ünitesi alanı kiraya verilecektir

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888538
Şehir : Balıkesir / Karesi
Semt-Mahalle : PAŞA ALANI MAH. / ATATÜRK
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ GAZETEM 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs terminali alanı içerisinde tam otomatik otomasyonlu yıkama ünitesi alanı olarak 120 ay süreyle kiraya verilmesi işidir. 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 11:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
15.11.2018 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/250 (Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali) / Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (Komisyon Başkanlığı)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.'DEN
İHALE İLANI

SIRA NO İLÇESİ ADA PARSEL ADRESİ MUAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) KİRA SÜRESİ
AYLIK KDV HARİÇ (TL) TOPLAM KDV HARİÇ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Karesi 9511 1 Paşaalanı mahallesi terminal cad. No:12 3.000,00-TL 360.000,00-TL 10.800,00 TL 120 ay 16.11.2018 11:30


Yukarıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama işi ihalesi
1) İdarenin
a) Adı: Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.
b) Adres: Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/250 (Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali) Karesi/Balıkesir
c) Telefon ve Fax numarası: Tel:– 444 2 830 Fax : 0266 246 21 68

2) İhale Adı:
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs terminali alanı içerisinde tam otomatik otomasyonlu yıkama ünitesi alanı olarak 120 ay süreyle kiraya verilmesi işidir.

3) İhale Konusu:
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs terminali alanı içerisinde tam otomatik otomasyonlu yıkama ünitesi alanı olarak 120 ay süreyle kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.
4) İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/250 (Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali)
b) Tarihi ve Saati: 16.11.2018 Cuma günü 11:30’da
c) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. md. gereği açık teklif usulü

5) Muhammen Bedel:
İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç aylık 3.000,00 TL olmak üzere 120 aylık kira bedeli KDV hariç 360.000,00 TL olup geçici teminat miktarı 10.800,00 TL’dir
6) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
g) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre bu maddenin (a), (b), (c), (ı),(l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
k) İhale ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname
m) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge,
n) İhale ilan tarihinden sonra alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,

7) İhale dökümanı Paşaalanı mh.Terminal Cd. No:12/B/250 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan İdareden 500,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
8) Başvuru Dosyaları 15.11.2018 Perşembe Günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR