SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sultangazi Belediyesine ait 4 adet arsa ihale ile satılacaktır

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.05.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATILACAK
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ ALANI M2 İMARI BELEDİYE
PAYI
TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ-SAATİ AÇIKLAMALAR
GAZİ 4401 20 ARSA 270.50 İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT
ALANI
TAM 865.600,00 TL 25.968,00 TL 12.05.2020-11:00 Taşınmazın Tapu Kaydında ‘Üzerindeki ev Haşmet ve Ertuğrul ASLAN ındır’ muhdesat bilgisi mevcut.
GAZİ 4401 21 ARSA 270,50 İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT
ALANI
TAM 865.600,00 TL 25.968,00 TL 12.05.2020- 10:30 Taşınmazın Tapu Kaydında ‘4401 ada 20 ve 15 parsellerdeki binalar 4401 ada 21 parsele tecavüzlüdür’ beyanı mevcut.
GAZİ 4397 18 ARSA 272.00 İKİZ NİZAM 4 KATLI KONUT
ALANI
TAM 870.400,00 TL 26.112,00 TL 21.05.2020- 10:30 Taşınmaz üzerinde daha önce gecekondusu bulunan Hüseyin BAŞEL adına emlak vergisi beyannamesi mevcuttur.
ATIŞALANI 300 19 ARSA 20.25 BİTŞİK NİZAM 4 KATLI TİCARET+KONUT ALANI TAM 45.562,50 TL 1.366,88 TL 21.05.2020 – 11:00 300 Ada, 17 Parseldeki binanın işgalindedir.


1- Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
A- Gerçek kişi olması halinde;
1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2-İkametgâh belgesi,
3-Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
5-Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
B- Tüzel kişi olması halinde;
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,
5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
C- Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR