TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Süleymanpaşa/Yavuz mahallesindeki arsa belediyeden satılıktır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hayrabolu caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde1-Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi,Yavuz mahallesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen, 1 adet taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. Satış bedeli ihale bedeli üzerinden 1 (bir) taksiti peşin olmak üzere 6 (altı) eşit taksitte ödenecek olup, taksit bedellerine düzenlenecek olan satış sözleşmesinde belirtilen yasal faiz oranı uygulanacaktır.
Madde 2 - Satılacak taşınmazın, mahallesi, paftası, ada, parsel nosu, m²’si, niteliği, muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir:MAHALLESİ


PAFTA


ADA/
PARSEL


M2’Sİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN
BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ


İHALE SAATİ

YAVUZ

83

433/43

7.646,62

Garajı Bulunan Müştemilat ve Arsası

30.586.480,00,00-TL

917.594,40-TL

10.45

Madde 3 – İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasının bulunduğu Hürriyet mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Gülpare sok. No:14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 500,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartname alması mecburidir.
Madde 4 – İhale 22/11/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.45’te Çınarlı mahallesi Hayrabolu caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda başlatılacaktır.
Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 21/11/2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2018 yılı Kasım ayında alınmış olmak kaydıyla;
A) Gerçek kişilerden:
1-)Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6-Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı
7-Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’
8-İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6- Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,
7-Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’
8-İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf
C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur.
İsteklilerin bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve dış zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR