ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Su deposu, arsa, çeşme ve su kuyusu satılacaktır

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLAN METNİ

Tablo-01 Taşınmazlara ait Tapu ve Muhammen Bedel Bilgileri
Sıra No İl/İlçesi Mahalle Ada/ Parsel Yüzölçüm (m²) ASKİ'ye ait Hisse Cinsi İmar Durumu Birim Fiyat (TL/m²) Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Adana/ Pozantı Cumhuriyet 104/23 1,206.00 TAM Su Deposu Su Deposu 70.00 84,420.00 2,532.60 10:00
2 Adana/ Pozantı Zafer 68/14 3,320.44 TAM Arsa Konut Alanı (E:0.70, Yençok:6,50 m 75.00 249,033.00 7,470.99 10:10
3 Adana/ Kozan Çulluuşağı 135/5 29.42 TAM Çeşme ve Arsası - 15.00 441.30 13.24 10:20
4 Adana/ Kozan Aydın 109/4 434.23 TAM Su Deposu ve Arsası - 8.00 3,473.84 104.22 10:30
5 Adana/ Kozan Damyeri 115/3 479.20 TAM Arsalı İçme Suyu Kuyusu - 8.00 3,833.60 115.01 10:40
6 Adana/ Ceyhan Toktamış 0/231 1,178.00 TAM Kuyu - 10.00 11,780.00 353.40 10:50

  1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satışı “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği” hükümlerine göre “Açık Teklif” usulü ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 21.12.2018 tarihinde ve yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. Teklif artışları 100,00 TL ve katları şeklinde yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.
  3. İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Ticari Şubesi TR150001500158007265622779 ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.
  4. İhaleye katılacak tüzel kişiler İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekâletnameyi, Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekâletnameyi vermeleri şarttır.
  5. İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış şartnamesini, tasdikli ikametgâh ilmühaberi (2018 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya komisyon sorumlu değildir.
  6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak satış bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya ASKİ Genel Müdürlüğü banka hesaplarına tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde peşin veya %25'i peşin geriye kalan bedel eşit 3 taksitle 3 ay içerisinde yatırılacaktır. Taksit Ödemelerinin gecikmesi durumunda taksit bedeline günlük kanuni faiz uygulanacaktır. Taşınmazların tescil işlemleri ihale bedelinin eksiksiz olarak ödenmesinden sonra gerçekleştirilecektir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
  7. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ( Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR