SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Söğütlü/Maksudiye'deki arsa ihale ile satılacaktır

SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908214
Şehir : Sakarya / Söğütlü
Semt-Mahalle : MAKSUDİYE MAH. / SÖĞÜTLÜ
: 2178
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Maksudiye Mahallesi Acı Elmalık mevkiindeki taşınmazın (arsanın) satış işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
11 Aralık 2018 Salı günü saat 12.30’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:625 Söğütlü/SAKARYA adresinde, Söğütlü Belediyesi Meclis salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
Mülkiyeti Belediyemize ait Maksudiye Mahallesi Acı Elmalık mevkiindeki aşağıda yazılı taşınmazın (arsanın) satış işi ihalesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 2 - İHALENİN TARİHİ, ZAMANI VE YAPILACAĞI YER:
İhale 11 Aralık 2018 Salı günü, saat 14.00’te, Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:625 Söğütlü/SAKARYA adresinde, Söğütlü Belediyesi Meclis salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.

S.No.

Taşınmazın Mahallesi/Mevkii/
Cinsi/Hissesi

Parsel No.

Alan (M2)

Kat
Yüksekliği

Emsal

Muhammen
Bedeli
(M2/TL)

Muhammen Bedeli
Toplam (TL)

Geçici Teminat Bedeli
% 3 (TL)

1

Maksudiye/Acı Elmalık
Arsa/Tam Hisse

1577

2178,91

2 Kat

0,40 Konut

85,00

185.207,35

5.556,22

MADDE 3 - TAŞINMAZIN İMAR DURUMU, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

Taşınmaz satışından KDV alınmayacaktır.

MADDE 4- İHALEYE KATILMAK İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 11 Aralık 2018 Salı günü saat 12.30’a kadar SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ (Orta Mah. Atatürk Caddesi No.625 Söğütlü/SAKARYA) adresinde, İhale İşlemleri Birimine belge karşılığında teslim edeceklerdir.

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  2. İkametgâh (Yerleşim Yeri) Belgesi

  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, telefon no., fax no., e-posta adresi

  4. Geçici teminatı yatırdığına dair belge

  5. İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (İstekliler ihale şartnamesini, 100,00 TL Tahsilat Şefliğine ödeyerek İhale İşlemleri Biriminden temin edebilirler.)

6) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekâletname
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Vekâleten katılım halinde noterden vekâletname (Beraberinde imza beyanı)
7) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE
İLAN OLUNUR.
SÖĞÜTLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR