SİVEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Siverek Milli Emlak Şefliği'nde arsa ve kamyonet satışı yapılacaktır

SİVEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00982075
Şehir : Şanlıurfa / Siverek
Yayınlandığı Gazeteler

İRFAN 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İRFAN 26.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet Ford marka kamyon-kamyonet ve 8 adet arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Siverek Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.      
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVEREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1) Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin taşınır mal için geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile gerçek kişilerde ikametgah il muhabiri, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği ile kendileri adına ihaleye gireceklerin temsile yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belge ile, Tüzel kişilerde ise yukarıda şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya benzeri bir makamdan 2019 yılı vizeli Ticaret Odası sicil kayıt belgesi ile noterden tasdikli imza sirküleri ile birlikte İhale saatine kadar komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir

4) Taşınır malın satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.

5) Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT: İhale bilgileri www.ilan.gov.tr adresinden de görülebilecektir.
İrtibat Tel: 0-414-5521169

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (Taşıt)


Sıra No

Bulunduğu Yer
(ŞANLIURFA/Siverek)

Markası/ Cinsi/Tipi

Modeli

Şase No

Durumu

Tahmini Satış Bedeli
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale

Tarihi

Saati

1
Cel-Ser Yediemin Otoparkı Ford/Kamyonet/FM89 2009 NM0FXXTTFF8C22460 Tamir ile Kullanılır. 26.000,00 7.800,00 03.05.2019 09:00
2 Fırat Yediemin Otoparkı Ford/Kamyonet/350M 2007 NM0FXXTTFF6A23434 Tamir ile Kullanılır. 20.000,00 6.000,00 03.05.2019 10:00
3 Fırat Yediemin Otoparkı Ford/Kamyon/Cargo 2520/D25H 2001 NMOAO8TEDCYT32485 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 20.000,00 6.000,00 08.05.2019 09:00
SIRA NO SATIŞA KONU TAŞINMAZMALLARIN
DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 63090103511 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1133 5 40,64 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 11.585,00₺ 3.475,50₺ 03.05.2019 11:00
2 63090103513 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 8 1,91 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 500,00₺ 150,00₺ 03.05.2019 13:00
3 63090103515 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 10 148,79 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticaret Alanı
Boş ve işgalsizdir. 45.385,00₺ 13.615,50₺ 03.05.2019 14:00
4 63090103517 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 12 148,97 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticaret Alanı
Boş ve işgalsizdir. 45.440,00₺ 13.632,00₺ 03.05.2019 15:00
5 63090103518 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 13 6,56 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticaret Alanı
Boş ve işgalsizdir. 2.005,00₺ 601,50₺ 03.05.2019 15:00
6 63090103519 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 14 216,89 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 56.395,00₺ 16.918,50₺ 08.05.2019 10:00
7 63090104530 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 2191 1 58,40 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 16.645,00₺ 4.993,50₺ 08.05.2019 11:00
8 63090103522 Şanlıurfa Siverek Hayriye Arsa 1253 17 491,28 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 128.000,00₺ 38.400,00₺ 08.05.2019 13:00
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 8 (sekiz) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Siverek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ilan.gov.tr web saysrında görülebilir.
İLAN OLUNUR
SİVEREK KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR