ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehitkamil/Bağlarbaşı Mahallesi'nde arsa ihale yoluyla satılacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924145
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP 27 04.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CUMHURİYET 04.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 adet muhtelif yerlerde ve ebatlarda arsalar satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAZİANTEP

1. İHALENİN KONUSU:
Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 9 adet arsanın satış ihalesidir.

S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı İmar Durumu M² Değeri Muhammen
Bedel
%3 Geçici
Teminat
1 Bağlarbaşı 383 3 1652.51 E:1.50
Hmax:10 Kat
1,300.00 TL 2,148,263.00 TL 64,447.89 TL
2 Bağlarbaşı 380 6 1840.75 E:1.55
Hmax:Serbest
1,500.00 TL 2,761,125.00 TL 82,833.75 TL
3 Bağlarbaşı 344 6 2229.02 E:1.35
Hmax:Serbest
1,300.00 TL 2,897,726.00 TL 86,931.78 TL
4 Bağlarbaşı 347 3 10179.2 E:1.35
Hmax:Serbest
1,300.00 TL 13,233,012.00 TL 396,990.36 TL
5 Bülbülzade 5350 12 4776.39 A-3 E:1.35 1,250.00 TL 5,970,487.50 TL 179,114.63 TL
6 Dumlupınar 6379 2 5483.49 E:1.50 Yençok 8 Kat 1,200.00 TL 6,580,188.00 TL 197,405.64 TL
7 Güneykent 5400 4 2241.41 A-3 E:1.15 1,000.00 TL 2,241,410.00 TL 67,242.30 TL
8 Karataş 7219 5 5110.29 Yurt Alanı 900.00 TL 4,599,261.00 TL 137,977.83 TL
9 Şahintepe 388 3 4908.47 E:1.50 Yençok:10 Kat 1,450.00 TL 7,117,281.50 TL 213,518.45 TL

2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu taşınmazların ihalesi 16/01/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 16/01/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)
5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  1. Tedavüldeki Türk Parası,
  2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Gerçek Kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR