KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Satılık tarla ve arsa (toplu satış)

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00471754
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

KORKUTELİ GÜNDEM 24.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Malmüdürlüğü Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KORKUTELİ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Parsel

Taşınmaz No

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

Hisse Oranı

Tahmini Bedel (TL)

İhale Bedeli

İmar Durumu

Cinsi

Sıra No

Mahallesi

Ada

İhale Saati

Fiili Durumu

Yüzölçümü (m2)

1

07120102346

Gümüşlü Mahallesi

166

6

8.400,00

Tam

Tarla

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

21.000,00 TL

2.100,00 TL

29/11/2016

10:00

2

07120102505

İmecik Mahallesi

5796

860,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

17.200,00 TL

1.720,00 TL

29/11/2016

10:15

3

07120102522

İmecik Mahallesi

7994

1.840,00

Tam

Tarla

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

5.520,00 TL

552,00 TL

29/11/2016

10:30

4

07120111095

Küçüklü Mahallesi

241

6

285,31

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

4.280,00 TL

428,00 TL

29/11/2016

10:45

5

07120104450

Sülekler Mahallesi

179

20

954,70

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

23.867,50 TL

2.386,75 TL

29/11/2016

11:00

6

07120110210

Büyükköy Mahallesi

155

4

396,00

Tam

Arsa

İmarlı Konut Alanı

Boş ve İşgalsiz

13.070,00 TL

1.307,00 TL

29/11/2016

11:15

7

07120110508

Büyükköy Mahallesi

222

6

437,00

Tam

Arsa

İmarlı Konut Alanı

Bahçe olarak kullanılmaktadır

14.430,00 TL

1.443,00 TL

29/11/2016

11:30

8

07120110559

Büyükköy Mahallesi

234

3

400,00

Tam

Arsa

İmarlı Konut Alanı

Zeytin bahçesi olarak kullanılmaktadır

16.000,00 TL

1.600,00 TL

29/11/2016

11:45

9

07120107126

Çığlık Yaylası

104

37

7.409,13

Tam

Taşlık Arazi

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

74.092,00 TL

7.409,20 TL

29/11/2016

12:00

10

07120105161

Ulucak Mahallesi

2156

28.425,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş ve İşgalsiz

200.000,00 TL

20.000,00 TL

29/11/2016

14:30

11

07120105116

Ulucak Mahallesi

1340

6.150,00

Tam

Tarla

İmarsız

Tarla olarak kullanılmaktadır

36.900,00 TL

3.690,00 TL

29/11/2016

14:45

426.359,50 TL

İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz mallar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler

1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirtilen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve ya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

2- Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri

3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri

4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İhaleden önce komisyona İbraz edilecektir.) özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin Noterden 2016 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Aslı İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.)

5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2016 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri

6- İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ; ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)

AÇIKLAMALAR

1-Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

2-Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde Belediye ve Mücavir Alanı sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırların dışında 1.000,00-TL'yi aşan satış bedelinde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte 8 eşit taksitle (3'er aylık dönemler halinde) ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.

3- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içinde Korkuteli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.

4-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

5-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.

7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yazpılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.

8- Satış ve kiralama ihalesi ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0 242 643 65 30 nolu telefondan öğrenilebilir.

9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR