SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden satılık arsalar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri tabloda belirtilen taşınmazların satışı yapılacak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 14:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.12.2018 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih, 8-1-161, 8-1-167 sayılı kararları ve 14.06.2016 tarih, 12-1-263 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması amacıyla satılmaları uygun görülen, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 4 adet “arsa” vasıflı taşınmazın, %50’si peşin, geri kalanı 6 ayda, 6 eşit taksitle ödenmek üzere, aşağıda hizalarında yazılı olan satış bedelleri üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

S.
NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI(m²)

NİTELİĞİ

İMAR DURUMU

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

İLKADIM

TEPECİK

12440

1

6.164,71m²

ARSA

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı

9.247.065,00 TL

277.411,95 TL

2

İLKADIM

TOYBELEN

11717

3

6.099,95m²

ARSA

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu

4.879.960,00 TL

146.398,80 TL

3

TEKKEKÖY

TEKKEKÖY

0

4279

6.500,00m²

ARSA

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu

8.125.000,00 TL

243.750,00 TL

4

TERME

SÖĞÜTLÜ

122

14

14.765,11m²

ARSA

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu

7.382.555,00 TL

221.476,65 TL

2- İhale Şartnamesi, , Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 20.12.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.15’te Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,(ihale 14.15’te başlayacak, tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

d) Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

f) Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde internet üzerinden temin edilecektir.)

i) Taahütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g) Taahütname,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

5- Teklifler İhale günü olan 20.12.2018 Perşembe günü Saat:14.15’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.15’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR