BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun/Bafra'da 3.393 m² arsa Milli Emlak Müdürlüğünden satılıktır

BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958032
Şehir : Samsun / Bafra
Semt-Mahalle : BAHÇELER MAH. / BAFRA
: 3393
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA /PARSEL

ALAN ( m2)

HAZİNE HİSSESİ (m2)

VASFI

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İŞLEM TÜRÜ

SAMSUN

BAFRA

BAHÇELER

1176/15

3.393,37

2.133,56

ARSA

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

3.627.500,00

362.750,00

27.03.2019

11.00

SATIŞ

Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihale, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içinde Bafra Hükumet Konağı 2. katındaki Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya alınabilir.
2- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
4- İhaleye katılacakların;
a) Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir beyanı (ihale esnasında beyan edilecektir),
b) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren onaylı belgeyi,
c) Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak alınmış olacaktır.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
5- Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini,
ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
7- İstekliler ilanda belirtilen ilan saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarda belirtilen belgelerle birlikte imzalı şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiği teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR