POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Polatlı'da 7 adet arsanın irtifak hakkı ve satış ihalesi yapılacaktır

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00953154
Şehir : Ankara / Polatlı
İmar Durumu : Muhtelif
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
POLATLI POSTASI 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Müdürlüğümüz ihale salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ VASFI HİSSESİ
Zafer 2618 3 3.534,83 Konut Alanı 1.700.000,00 170.000,00 22/03/2019
10,00
Arsa Tam
Olukpınar 432 85 17.419,22 İmarsız 261.289,00 52.500,00 22/03/2019
10,15
Hali Arazi Tam
Yeniköseler 200 65 815,76 İmarsız 10.000,00 3.000,00 22/03/2019
10,30
Arsa Tam

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M²) KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ SAATİ İMAR DURUMU HİSSESİ
Cumhuriyet 148 5 ve 6 No.lu Parseller 1.945,38 Otopark Olarak Kullanılmak üzere
1 Yıl
Toplam 155.700,00 31.140,00,00 TL 22/03/2019
10,45
Otopark Alanı Tam

İRTİFAK HAKKI KURULACAK TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) İMAR DURUMU AMACI
ve
SÜRESİ
İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ VASFI HİSSESİ
Kıranharmanı 158 3 47.246,55 İmarsız Projeye Dayalı Organize Hayvancılık
30 Yıl
3.800,00 1.140,00 22/03/2019
11,00
Hali Arazi Tam
Kıranharmanı 111 7 100.470,65 İmarsız Projeye Dayalı Organize Hayvancılık
30 Yıl
8.050,00 2.415,00 22/03/2019
11,15
Hali Arazi Tam

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan satışı ve kiralaması yapılacak olanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi kurulacak olan ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yukarıda belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Müdürlüğümüz ihale salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3-Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında irtifak hakkı tesis edilmesi için;
- Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin adet, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmibeş bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,
- Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yediyüz metrekare, büyükbaş hayvancılıkta üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması gerekir.
- İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlattırılması karşılığında ve onaylattırılması gibi işlemlerin yapılabilmesine imkan vermek amacıyla irtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20’si karşılığında 1 yıl süre ile ön izin verilecek, adına önzin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile önizin sözleşmesi düzenlenecek, önizin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan önzin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin ile ilgili olarak Hazine taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. ve 75. Maddelerinde belirtilen hükümler uygulanacaktır.
- Önizin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu idarelerinin yanı sıra ayrıca İl Tarım Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.
4- Kiralama, İrtifak hakkı verilmesi işlemlerinde doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar üzerine ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiye aittir.
5-İhale şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-Satışlarda ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi mücavir alan sınırları içerisinde 5.000, TL’yi geçmesi halinde bedelin ¼’lük kısmı peşin ödenmek kalan kısma ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 24 ay ve 8 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taşınmazların satışı KDV, harç ve damga vergisinden müstesna olup 5 yıl süre ile de emlak vergisine tabi değildir.
10-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 312-623 00 47 no.lu telefondan öğrenilebilecektir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR