PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Pamukkale Üniversitesi'ne ait 2127 m² arsa ihaleyle satılacaktır

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183443
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Semt-Mahalle : SARAYLAR MAH. / SARAYLAR
: 2127
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DENİZLİ 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PAÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden
Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Mülkiyeti Üniversitemize ait aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saatinde, taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dâhilinde aşağıda parsel numarası, adası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz satışı yapılacaktır.

1-İdarenin
a) Adı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adresi Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Kınıklı Yerleşkesi 1. Kat Kınıklı Pamukkale DENİZLİ 20070
c) Telefon ve Faks Numarası Tel: 0.258.296 21 00 Faks:0.258.296 23 00
d) Elektronik Posta Adresi imid@pau.edu.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yeri
Aşağıdaki tabloda belirtilen
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: PAÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati: 14.07.2020 Günü Saat: 14:00
c) Usulü: Kapalı Teklif Usulü

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Muhammen bedelin %3’ü tutarındaki geçici teminat, geçici teminat nakit yatırılacak ise , nakit
ödendiğine dair makbuz,
h) Terör Taahhütnamesi,
ı) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.
B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2020) Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı,
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Muhammen bedelin %3’ü tutarındaki geçici teminat, geçici teminat nakit yatırılacak ise , nakit yatırı ödendiğine dair makbuz,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir,
k) Terör Taahhütnamesi (Şirketlerde Ortaklara ait Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu üyelerine ait).
5- İhale dokümanı Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından 100,00.-TL (YüzTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Satış ve Kiralama Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İlanda yer almayan hususlar için Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.
8-İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.
10-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Toplam Yüzölçümü (m²) Cinsi İmar Durumu İhale Usulü Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati Ödeme
1 DENİZLİ Merkezefendi Saraylar 145 100-115-116-117 2127,60 Arsa Ticari Alan Kapalı Teklif Usulü ₺ 46.595.000,00 ₺ 1.397.850,00 14.07.2020 14:00 Peşin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR