Yazdır

NİĞDE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Otel yapılmak üzere satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448565
Şehir : Niğde
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.10.2016 11:20
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Otel Yapılmak Üzere Arsa Satışı Yapılacaktır.

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Bor İlçesi Kızılyer Mahallesi Bor Toki Evleri yanında bulunan 50 pafta 19

ada, 13 parselde kayıtlı 6.266,21 m² taşınmaz (İmar planında E:1.60, Yençok :33,50 m Otel alanı) Otel yapılmak

şartı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile

ihaleye çıkarılmıştır.

Satışı yapılacak taşınmaz KDV'den muaf olup, tahmini bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmektedir.

İhale 26.10.2016 Çarşamba günü saat 11.20'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde il özel

idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi

Hizmet binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel

İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1-)Gerçek kişilerin Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil

Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile

varsa elektronik posta adresi,

3-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 52,530.00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

5-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL’lık banka makbuzu,

6-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

7-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

8-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

9-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık

sözleşmesini ibraz etmek suretiyle 26.10.2016 Çarşamba günü saat 11.20'de Niğde il özel idaresi İl Genel

Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

Satışı Yapılacak Arsanın

İl/İlçe

Mahalle

Pafta/

Ada No

Parsel
No

Yüzölçümü (m2)

CİNSİ

İMAR

DURUMU

TAHMİNİ

BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

NİĞDE/BOR

Kızılyer

50 / 19

13

6.266,21 m²

Arsa

Otel Alanı

1,751,000.00.-TL

52,530.00.-TL

26.10.2016

11.20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR