BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi/Alemdar'da 3121 m2 arsa ihale usulü ile satılacaktır

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00969867
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : ALEMDAR MAH. / ALEMDAR
: 3121
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 25.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ DÖNEM 28.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ŞAFAK 25.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi, 7573 Ada, 2 Parsel no.lu 3.121,07 m² Taşınmazın satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


BUSKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi, 7573 Ada, 2 Parsel no.lu 3.121,07 m² Taşınmazın, 04/04/2019 Perşembe günü saat 11:00’de BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca satışı yapılacaktır.
Tahmin edilen bedel: 6.700.000,00 TL’dir.
İhaleye ait şartname ve ekleri Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),
5- En az 201.000,00 TL tutarında geçici teminat vermesi,
6- Ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeleri, vermeleri gerekmektedir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur.

ADRES : TELEFON : 0-224-2702426/2830/2454
BUSKİ Genel Müdürlüğü
Sıramaşeler Mh.
Avrupa Konseyi Bulvarı
No: 4/10 16190 Acemler
Osmangazi/BURSA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR