OSMANCIK MİLLİ EMLAK İLÇE ŞEFLİĞİ

Osmancık Milli Emlak Şefliği'nden taşınmaz malların satışı yapılacaktır

OSMANCIK MİLLİ EMLAK İLÇE ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmancık Milli Emlak İlçe Şefliği Makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANCIK MİLLİ EMLAK İLÇE ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Sıra No Taşınmaz No Mah/Köyü Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İmar Durumu İhale Tarihi İhale Saati
1 19120101216 GÖKDERE KÖYÜ 126 31 914,76 TAM HALİARAZİ 4.600,00 920,00 İMARSIZ 24.10.2019 10:20
2 19120107077 KOYUNBABA MAHALLESİ 63 223 662,25 TAM ARSA 63.000,00 12.600,00 İMARLI 24.10.2019 10:30


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Osmancık Milli Emlak İlçe Şefliği Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenebilir, taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

4) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5) İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz mallar için adlarına düzenlenen sertifikaları karşılığında, taşınmaz mal satış ihalesine katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte sertifikalarını ihaleden önce dilekçe ekinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

7) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Osmancık Milli Emlak İlçe Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

8) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR