ADANA MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Okul inşaatı karşılığı arsa satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00745075
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 07.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
eyhan Maliye Hizmet Binasının 3 üncü katındaki Milli Emlak Müdürü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYHAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATI İLANI

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)
S.
No
İli İlçesi Mah. Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Hissesi
Cinsi İmar
Durumu
İnşaat Taban
Alanı (m²)
Toplam İnşaat
Alanı (m²)
Okul Binası Yaklaşık Maliyeti
(Çevre-KDV Hariç)
Okul Binası Yaklaşık Maliyeti
(Çevre-KDV Dahil)
1 Adana Ceyhan Çukurova
Harası
133/2 9.090,03 Tam Tarla İmarsız 940 4710 4.154.220,00 TL 5.392.177,56 TL
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)
S.
No
İli İlçesi Mah. Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Hissesi
Cinsi İmar
Durumu
Toplam Rayiç Bedel (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Adana Çukurova Şambayadı 11842/1 2.101.70 Tam Arsa Konut +Yol 5.614.459,00 TL 842.168,85 TL 09.03.2018 10:00
2 Adana Sarıçam Çarkıpare 192/1 2.387.00 Tam Arsa Konut Alanı
3 Adana Sarıçam Çarkıpare 216/1 2.660,00 Tam Arsa Konut Alanı


1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 09/03/2018 tarihinde saat 10:00 Ceyhan Maliye Hizmet Binasının 3 üncü katındaki Milli Emlak Müdürü Makam Odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Çukurova Harası OO (YIK-YAP) (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 5.392.177,56 TL maliyetli MEB-2014-16 İHO PROJE NUMARALI 16 DERSLİK ORTAOKUL Binasına karşılık tablo 2 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 5.614.459,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 222.281,74 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
5 - Geçici teminat bedeli 842.168,85 TL dir. (Sekizyüzkırkikibin Yüzaltmışsekiz TL Seksenbeş Kr.)
6 - İhale dokümanı bedeli KDV dahil 500,00 TL (Beşyüz) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Ceyhan İlçe Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR