Yazdır

NEVŞEHİR DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Defterdarlığından satılık arsalar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447954
Şehir : Nevşehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Tarihi : 25.10.2016 09:20
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
İLAN
NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRA
NO
İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. MEVKİİ CİNSİ ADA
NO

PARSEL NO
YÜZÖLÇÜM (M2) Hazine Hissesi İMAR DURUMU SATIŞA ESAS TAH. BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI İHALENİN TARİHİ İHALENİN SAATİ
1 Nevşehir-Merkez İbrahimpaşa 1. mıntıka Arsa 2927 3 2.141,00 Tam 8 kata müsadeli konut alanı 1.284.600,00 TL 128.460,00 TL 25.10.2016 09:20
2 Nevşehir-Merkez Kavak Yukarı Mahallesi Kepezönü H.Toprak 278 23 46.689,54 Tam Konut alanı, park alanı, oto park alanı, depolama alanı, yol 1.269.710,00 TL 126.971,00 TL 25.10.2016 09:40
1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihaleleri Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2- İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmazlar bulunduğu yerde gösterilecektir.
3- Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi:Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilk adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tastikli vekeletname ve imza sirkisünü İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Taşınmazların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6-İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842131704
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR