MUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Mut/Dağpazarı Mahallesi'nde arsalar ihale ile satılacaktır

MUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00946097
Şehir : Mersin / Mut
Yayınlandığı Gazeteler

MUT''TAN HABER 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınmazın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mut Milli Emlak Şefliği Makam Odasında (Doğancı Mah. Atatürk Blv. Hükümet Konağı 3. Kat 33600 Mut/MERSİN)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra MAHALLE MEVKİİ TAŞINMAZ NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜM
(m²)
İMAR VE FİİLİ DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 DAĞPAZARI Taşlıtepe 33080108836 120 103 Taşlık 222.790,29 İmarsız
Boş
Tam 410.000,00 41.000,00 22.02.2019 14:00
2 DAĞPAZARI İmrenkırı 33080108884 123 133 Taşlık 278.455,14 İmarsız
Boş
Tam 510.000,00 51.000,00 22.02.2019 14:30
  1. Yukarıda tapu bilgileri yazılı hazineye ait 2 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince ‘’AÇIK TEKLİF USULÜ’’ ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Mut Milli Emlak Şefliği Makam Odasında (Doğancı Mah. Atatürk Blv. Hükümet Konağı 3. Kat 33600 Mut/MERSİN) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;
  1. Geçici teminatı Mut Mal müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdıklarına dair belgeyi ihale saatinden önce ibraz etmeleri gerekmektedir. (Geçici Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 1) Tedavüldeki Türk Parası 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları ( teyit yazısı ile birlikte) 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
  2. Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri.
  3. Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
  1. İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
  2. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Mut Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
  3. Hazine Taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.
  4. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR