EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Edremit Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmaz satılacaktır

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni Huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ
İHALE İLANI

Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 271 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı zarf usulü 04 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da (sıra numarasına göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.

Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

S. No Mahallesi Niteliği Ada No Parsel No Yüz
Ölçümü
İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat
(%3)
1 Yolören Mahallesi Arsa 147 1 3.200,75 E:0,50 Hmax:7.00 m İnşaat yoğunluk Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 2.937.776,38.TL 88.133,29.TL
2 Yolören Mahallesi Arsa 147 2 3.200,46 E:0,50 Hmax:7.00 m İnşaat yoğunluk Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.051.830,64.TL 91.554,92.TL
3 Yolören Mahallesi Arsa 148 1 8.569,05 E:1.50 Hmax: Serbest İnşaat yoğunluklu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 13.299.165,60.TL 398.974,97.TL
4 Yolören Mahallesi Arsa 148 2 3.729,33 E:1.50 Hmax: Serbest İnşaat yoğunluklu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 5.776.359,24.TL 173.290,78.TL
5 Zeytinli Mahallesi Zeytinlik 1642 18 20.406,41 Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı 10.109.947,71.TL 303.298,43.TL
6 Zeytinli Mahallesi Zeytinlik 1643 1 19.654,06 Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı 11.011.973,28.TL 330.359,20.TL
7 Yolören Mahallesi Zeytinlik - 1732 21.209,06 Uy.İmar Planı bulunmamakta olup, 1/100.000 Öl.Çevre Düz. Plan. tarım alanı 7.576.512,50.TL 227.295,38.TL

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi çerçevesinde Kapalı Zarf Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt yaptırarak verecekler yahut taahhütlü olarak posta ile göndermelidirler. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca ve ya Belediye Encümenince kabul edilmeyecektir.

Madde 4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

 1. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel Kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

 1. DIŞ ZARF

Dış Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

 1. Teklif Mektubunu içeren İç Zarf,
 2. Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği
 3. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek belge.
 4. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek.
 5. İstekliye ait Noter tasdikli imza beyannamesi ve ya imza sirküsü.
 6. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 7. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
 8. Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, çtv vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar
 9. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış Şartname.
 10. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
 11. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.


Madde 5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde-6 İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25. Maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

Madde 7- Satışı yapılacak olan taşınmazların bedelleri İhalenin kesinleşmesine müteakip ihalenin üzerine kaldığı kendisine tebliğ edilen alıcı 15 (onbeş) gün içerisinde Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, ihale bedelinin %25 ‘i yatırılacak olup, ihale bedelinin kalan kısmı; 31.01.2020 tarihinde %25’i, 28.02.2020 tarihinde %25, 31.03.2020 tarihinde % 25’i olmak üzere üç taksitle ödenecektir.

Madde 8- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.

Madde 9- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 10- Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti, Kesin Teminat ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.

Madde 11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR