KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait arsa satılacaktır

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925997
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2019 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait, Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin (Konut Alanı E=2.1), Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
1. İhale 21.01.2019 Pazartesi Günü Saat 15.10’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2. Söz Konusu parselin satış muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.
SIRA: MAHALLESİ: ADA: PARSEL : YÜZÖLÇÜMÜ (m²): MUHAMMEN BEDELİ : GEÇİCİ TEMİNAT : KULLANIM AMACI :
1. Saraçlar 2800 1 1.762,17 m² 1.391.000,00 TL 42.000,00 TL Konut Alanı E=2.1
3. A- İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;
1) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi,
2) Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh belgesi,
3) Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
4) Gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunuyor ise Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
B- Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi,
2) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
C- Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesini ibraz etmek zorundadır,
D- Kastamonu Belediyesine borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge,
4. İhale İle ilgili şartname 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR