ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 8 adet arsanın satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00732491
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / ORTACA
: 458
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEYEGE HABER 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MUHTELİF ARSALARA AİT SATIŞ İHALESİ İLANI

1-Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 8 adet taşınmaz 30.01.2018 Tarihinde saat:14.00’de Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 Ortaca/Muğla adresinde bulunan Ortaca Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.


İlçesi
Mevkii/
Mahalle
Ada/ Parsel
Niteliği

Yüzölçümü

Hissesi

İmar Durumu
Muhammen Bedel ₺ Geçici Teminat ₺ İhale Saati
Ortaca Bahçelievler 373/1 Arsa 458,50 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0,30-Kaks:0.90 276.000,00 8.500,00 14:00
Ortaca Bahçelievler 373/2 Arsa 416,58 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 Kat Taks:0,30-Kaks:0.90 250.000,00 7.500,00 14:20
Ortaca Bahçelievler 373/3 Arsa 357,17 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0,30-Kaks:0.60 161.000,00 5.000,00 14:40
Ortaca Bahçelievler 373/4 Arsa 346,78 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0,30-Kaks:0.60 157.000,00 5.000,00 15:00
Ortaca Bahçelievler 373/5 Arsa 336,25 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0,30-Kaks:0.60 152.000,00 5.000,00 15:20
Ortaca Bahçelievler 373/8 Arsa 371,94 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 Kat Taks:0,30-Kaks:0.90 224.000,00 7.000,00 15:40
Ortaca Bahçelievler 373/9 Arsa 383,21 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 Kat Taks:0,30-Kaks:0.90 230.000,00 7.000,00 16:00
Ortaca Bahçelievler 373/10 Arsa 393,40 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 Kat Taks:0,30-Kaks:0.90 238.000,00 7.500,00 16:20

2-İhale dokümanı (şartname, yer görme ve borcu yoktur belgeleri) Ortaca Belediye Başkanlığı Mali
Hizmetler Gelir Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. 250,00 TL(İkiyüzelli) bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini alması zorunludur.
3-İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacaklardan istenilecek olan belgeler:
A-GERÇEK KİŞİLER
3.1. Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi
3.2. İmza beyannamesi (Noter onaylı),
3.3 Adli Sicil Belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olacaktır)
3.4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacaktır)
3.5.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)
3.6. Tebligat için adres beyanı
3.7.Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve adli sicil belgesi. (Son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.8 Şartname satın alındığına dair makbuz
3.9. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası
B- TÜZEL KİŞİLER
3.2.1 Yetki Belgesi (ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)
3-2.2. İmza sirküleri, vergi levhası
3.2.3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hâkim ortağı/Şirket Müdürü/ varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliğinin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi)
3.2.5. Tebligat için adres beyanı
3.2.7. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması)
3.2.6. Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve adli sicil belgesi. (Son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.7 Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)
3.2.8. Şartname satın alındığına dair makbuz
3.2.11.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası
4- Ortak girişimci olması halinde: ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
5- Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
6-İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri en son 29.01.2018 günü saat:16.00’ya kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Evrak teslim tarihinden sonra postada/ kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde
ihale iptal edilir.
8-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin
yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9-İhale İdare, ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
10-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.
Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11-Taşınmazların satış bedeli ve her türlü vergi, resim harç vb. tutarlar ihale kararı onaylandıktan sonra
ihale kararının tebliği tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde idareye peşin ödenecektir. 26.12.2017

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR