AYDIN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif taşınır, taşınmazlar ihaleyle satılacak ve kiraya verilecektir

AYDIN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910974
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET AYDIN 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANŞET AYDIN 12.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ham Toprak,Zeytinlik,Minibüs,Ambulans,Kamyonet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğü

1- Aşağıda özellikleri belirtilen (1) numaralı tabloda yer alan taşınmazların satış, (2) numaralı tabloda yer alan taşınmazların kiralama ve (3) numaralı tabloda yer alan taşıtların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhale veya ihalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası (Ziraat Bankası TR730001000033000010005186 İban nolu hesaba talip olduğu taşınmazın ada parsel numarası veya aracın plaka numarasını belirtilecektir.) 2- Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominel bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşlik kişiler ile geçimini yurt dışında temin edilen Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertbl döviz
b- Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri
c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri
d-Gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri
e- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
f- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihalenin saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzerlkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4- Taşıtlarla ilgili vergi resim ve harçlar alıcıya ait olup, satış bedeli peşin tahsil edilecektir.
5- Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
6- Satışı yapılacak taşınmazların satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir. Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
7- Kiraya verilecek taşınmazların ilk yıl kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit halinde müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.
8- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler.
11- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
12- İhale ilanı https://aydin.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
Sıra
No
İlçesi / Mahallesi Mevkii/Sokağı Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü
Hazine
Payı
İmar Durumu Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Efeler/Kuyulu - Ham Toprak - 1018 309.73 Tam İmarsız 109,000.00 32,700.00 19.12.2018 10:00
2 Efeler/Danişment Karaincir Ham Toprak - 310 6,740.00 Tam İmarsız 90,000.00 27,000.00 19.12.2018 10:20
2- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
Sıra
No
İlçesi / Mahallesi Mevkii/Sokağı Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü
Hazine
Payı
Kiralama Amacı Kira
Süresi
lk yıl Tahmini
Kira Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Efeler/Kuyucular - Ham Toprak - 1346 3,672.18 Tam Tarımsal 3 yıl 2,800.00 840.00 19.12.2018 10:40
2 Efeler/Kuyucular - Ham Toprak - 1347 1,504.71 Tam Tarımsal 3 yıl 1,050.00 315.00 19.12.2018 10:55
3 Efeler/Kuyucular - Ham Toprak - 1348 539.74 Tam Tarımsal 3 yıl 350.00 105.00 19.12.2018 11:10
4 Efeler/Kızılcaköy Mayfa Zeytinlik - 1713 14,665.74 Tam Tarımsal 3 yıl 33,000.00 9,900.00 19.12.2018 11:25
5 Efeler/Terziler Bozalan Zeytinlik - 420 5,875.00 Tam Tarımsal 3 yıl 700.00 210.00 19.12.2018 11:40
6 Efeler/Terziler Yayla Tarla - 1508 10,286.64 Tam Tarımsal 3 yıl 500.00 150.00 19.12.2018 11:55
3- SATIŞI YAPILACAK TAŞITLARA İLİŞKİN TABLO
Sıra
No
Plaka
Numarası
Aracın Markası Durumu Bulunduğu Yer Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici
Teminatı (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 09 F 7690 1998 Model Ford Transit Minibüs Tamir ile Çalışır Serçeköy Mahallesi Akaryakıt Deposu 13,000.00 3,900.00 19.12.2018 14:00
2 09 NA 428 1997 Model Ford Transit Minibüs Tamir ile Çalışır 11,000.00 3,300.00 19.12.2018 14:10
3 09 EK 342 2002 Model Peugeot Boxer Ambulans Tamir ile Çalışır 13,000.00 3,900.00 19.12.2018 14:20
4 09 DA 112 2004 Model Peugeot Boxer Van Kamyonet (Kapalı Kasa) Tamir ile Çalışır 15,000.00 4,500.00 19.12.2018 14:30
5 09 HV 012 2002 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 18,500.00 5,550.00 19.12.2018 14:40
6 09 FP 112 2001 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 17,000.00 5,100.00 19.12.2018 14:50
7 09 DV 502 2001 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 17,000.00 5,100.00 19.12.2018 15:00
8 09 DH 397 2001 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 17,000.00 5,100.00 19.12.2018 15:10
9 09 DE 211 2002 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 18,500.00 5,550.00 19.12.2018 15:20
10 09 DC 012 2002 Model Ford Transit Ambulans Tamir ile Çalışır 18,500.00 5,550.00 19.12.2018 15:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR