İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif özelliklerde taşınmazın satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492769
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
4124
İhale Tarihi
:
07.12.2016 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü
:
Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 4124

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

b) İlçesi: Şişli

c) Mahallesi: Paşa

d) Pafta No:---

e) Ada No: 10089

f) Parsel No: 9

g) Yüzölçümü: 56,54 m²

h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı

ı) Halihazır: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa

3) Muhammen Bedeli:

339.240.-TL

4) Geçici Teminatı:

10.177,20 TL

5) İhale Tarihi ve Saati:

07 Aralık 2016 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü:

Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi:

Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli

250.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR