ESKİŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif nitelikte taşınır ve taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00816564
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : ORHANGAZİ MAH. / ORHANGAZİ
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 20.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar

Sıra
No

TAŞINMAZ NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

HAZİNE YÜZÖLÇÜM (M²)

İMAR DURUMU

CİNSİ

HAZİNE HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

26140115053

Sümer

1608

23

26,99

Konut A-3

Arsa

Tam

52.650,00

15.795,00

03.07.2018

09:00

2

26010103056

Orhangazi

19L-Ic

7604

7

145,00

Konut A-3

Arsa

Tam

58.000,00

17.400,00

03.07.2018

09:15

3

26140114107

Orhangazi

10488

29

49,41

Konut B-2

Arsa

Tam

94.500,00

28.350,00

03.07.2018

09:30

4

26150115197

Koyunlar

İ25A16B3A

12473

13

15,34

Konut A-3

Arsa

Tam

4.220,00

1.266,00

03.07.2018

09:45

5

26010103048

Orhangazi

19L-Iıd

7601

6

262,00

Konut B-3

Arsa

Tam

151.000,00

45.300,00

03.07.2018

10:00

6

26140114106

Orhangazi

19L-4b

7561

21

428,61

Konut B-3

Arsa

Tam

236.000,00

70.800,00

03.07.2018

10:15

Satışı Yapılacak Taşınır Mallar

Sıra
No

DOSYA NO

MARKASI CİNSİ MODELİ RENGİ

PLAKASI

DURUMU

BULUNDUĞU YER

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

7

42-3-4207

Tofaş Fiat 1992 Gri (Füme)

26 B 7008

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

5.000,00

1.500,00

03.07.2018

10:30

8

26140500004

Fiat Palio Van 1.2 16 VEL Beyaz Kapalı Kasa Kamyonet 2004

26 NZ 201

FAAL

Defterdarlık Kaçak Akaryakıt Deposu

7.500,00

750,00

03.07.2018

10:45

Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar

Sıra
No

TAŞINMAZ NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²)

KİRA SÜRESİ

KİRALAMA AMACI

HAZİNE HİSSESİ

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

9

26150200914

Karagözler

DHTA

6,00

3 Yıl

Su Kuyusu Alanı

Tam

200,00

60,00

03.07.2018

11:00

10

26010107864

Kozkayı

İ24B15C2A

11806

5

6.825,46 / 343,41

5 Yıl

Fırın, Ev ve Bahçe

Tam

6.940,00

2.082,00

03.07.2018

11:15

11

26010112097

Çukurhisar

İ24B17B3D

11486

26

3.211,93

3 Yıl

Ticari Alan Otoparkı Yeri

Tam

22.490,00

6.747,00

03.07.2018

11:30

12

26010101918

Fevziçakmak

İ25A18D4

15435

3

5.027,96

3 Yıl

Tarımsal Amaçlı

Tam

3.400,00

1.020,00

03.07.2018

13:30

13

26010102040

Muttalıp

İ25A18D1

394

2

30.817,00

5 Yıl

Tarımsal Amaçlı

Tam

14.800,00

4.440,00

03.07.2018

13:45

14

26010102038

Muttalıp

İ25a18d1

386

3

18.938,00

5 Yıl

Tarımsal Amaçlı

Tam

9.100,00

2.730,00

03.07.2018

14:00

15

26010105672

Yenisofça

3

251

2.500,00

1 Yıl

Tarımsal Amaçlı

Tam

7.811,00

2.344,00

03.07.2018

14:15

16

26010105673

Yenisofça

3

252

2.500,00

1 Yıl

Tarımsal Amaçlı

Tam

6.336,00

1.900,00

03.07.2018

14:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-6 sıradaki taşınmazların satış, 7-8. sıradaki taşınır malların satışı ve 9-16..sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54-Dahili 154) adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi
ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5-Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.

6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

7-Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR