ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikte arsalar satılacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 adet arsa satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
KEPEZ/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
S.
No
İlçe Mahalle Ada
no
Parsel
no
Yüzölçümü
(m²)
İmar Durumu Tahmini bedel
(TL)
Geçici teminat
bedeli
(TL)
İhale Tarihi İhale
Saati
1 Kepez Kütükçü 27451 1 15.676 Konut Alanı
(Yol Boyu Ticaret Alanı)
14.100.000 423.000 12.07.2018 12:30
2 Kepez Kütükçü 27475 1 18.097 Konut Alanı
(İsteğe Bağlı
Ticaret Alanı)
10.850.000 325.500 12.07.2018 13:00
3 Kepez Kütükçü 27477 1 17.429 Konut Alanı
(İsteğe Bağlı
Ticaret Alanı)
9.600.000 288.000 12.07.2018 13:30
4 Kepez Kütükçü 27494 1 12.520 Konut Alanı 5.950.000 178.500 12.07.2018 14:00
5 Kepez Kütükçü 27522 2 14.708 Konut Alanı
(Yüksek Zemin
Ticaret Alanı)
9.560.000 286.800 12.07.2018 14:30


2-Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3-İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,
4.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.10- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 12.07.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR