SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif arsaların satışı ve baz istasyonlarının kiraya verme ihalesi yapılacaktır

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet yoldan ihdas arsa satışı ve 2 adet GSM Baz istasyon yeri kira ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS CADDESİ.NO:1- SUŞEHRİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen Taşınmazlar 2886 sayılı ihale Kanununun 45. maddesi gereği açık artırma suretiyle ihalesi yapılacaktır.

1 – İdarenin
a) Adı : SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : SİVAS CADDESİ.NO:1- SUŞEHRİ
c)Telefon numarası : 0 346 311 44 60 ( 4 HAT)
d) Faks numarası : 0 346 311 40 06
2 -İhalenin
a) Adı
: Mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet yoldan ihdas arsa satışı ve 2 adet GSM Baz istasyon yeri kira ihalesi
b)Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet yoldan ihdas arsa satışı ve 2 adet GSM Baz istasyon yeri kira ihalesi
c) Yapılacağı yer : Suşehri Belediye Başkanlığı-Encümen odası
d) Tarihi ve saati : 22.03.2019 Cuma günü 10.00 ile 11.10 saatleri arasında.
3–İhale Konusu Mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet yoldan ihdas arsa satışı ve 2 adet GSM Baz istasyon yeri kira ihalesi


Satışı Yapılacak Taşınmazlar:

NO Mahalle Cinsi Ada-Parsel M² Birim Değ Muammen Bedeli K.D.V Hariç GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE TARİHİ İHALE SAATLERİ
1 Kemalpaşa Arsa 528/33 93,54 350,00 32.739,00 982,17 22.03.2019 10.00
2 Kemalpaşa Arsa 528/34 47,82 350,00 16.737,00 502,11 22.03.2019 10.10
3 Kemalpaşa Arsa 528/35 45,72 350,00 16.002,00 480,06 22.03.2019 10.20
4 Kemalpaşa Arsa 498/69 102,23 400,00 40.892,00 1.226,76 22.03.2019 10.30
5 Kemalpaşa Arsa 498/70 126,55 400,00 50.620,00 1.518,60 22.03.2019 10.40
6 Kemalpaşa Arsa 167/33 18,63 600,00 11.178,00 335,34 22.03.2019 10.50


GSM Baz İstasyonları:

NO BÖLÜM Ada-Parsel Aylık Kira Bedeli Muhammen Bedeli K.D.V Hariç(3.Yıl) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE TARİHİ İHALE SAATLERİ
1 Yalnızbağlar (Taşköprü) Mah 59 / 4 1573,70 56.653,20 1.699,60 22.03.2019 11.00
2 Yalnızbağlar (Taşköprü) Mah 59 / 4 1573,70 56.653,20 1.699,60 22.03.2019 11.10

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. İhale şartnamesi,

 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

 4. Geçici teminat,

 5. Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişiler için)

 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi (gerçek kişiler için)

 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 9. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 11. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

 12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 13. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

5- Taşınmazların satış ve kira ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 22/03/2019 tarihinde Cuma günü saat 09.00’a kadar Suşehri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine teslim edeceklerdir.
Posta, kargo,faks,telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Suşehri Belediye Başkanlığı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR