ERZURUM DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlaktan satılık arsalar

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492072
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

ERZURUM DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

İlçesi
Mahalle veya Köyü

Mevkii

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi veya Arsa Pay/Paydası

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Yakutiye İlçesi
Soğukçermik Mah

Erzurum-Tortum yolu üzeri

4614

200.000,00

Tam
-.-

Arsa

Termal Turizm Alanı

4.500.000,00

900.000,00

8.12.2016

09:30

2

Yakutiye İlçesi
Muratpaşa Mah

223

192

10.075,48

Tam
-.-

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

4.534.000,00

907.000,00

8.12.2016

10:00

1 -

Yukarıda nitelikleri belirtilen ve listenin 1 'inci sırasından 2'inci sırasına kadar olan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca

Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Erzurum Hükümet Konağı Zemin Kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2-

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2016 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

3-

İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4-

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5-

Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 tl,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 tl'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

6

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7

İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr , www.erzurumdefterdarliği.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR