Yazdır

ERTUĞRULGAZİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli emlaktan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493734
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.12.2016 14:30
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odası
İhale Türü : Satış
Muhammen Bedel : 7571000 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLAN

BURSA DEFTERDARLIĞI

ERTUĞRULGAZİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

(m²)

İmar Durumu

Tahmini
Satış Bedeli (TL)

Geçici
Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Yıldırım

Mimarsinan

Arsa

6210

14

2.753,00

1/1

1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde ayrık nizam Hmax.(Yükseklik) = 18.50 m. (6 kat) E(Emsal) 2.40 olan 5m. Çekme mesafesi bulunan Konut Bölgesi inşaaatalanında ve kısmen de yol ( yaklaşık 696,00 m²) ile parkkullanımında ( 235,00 m²) kalmaktadır. Ancak konut ve ticaret bölgesinde kalan taşınmazlarda 3194 sayılı yasanın 18. Madde(şuyulandırma) şartı bulunmaktadır.

7.571.000,00

1.135.650,00

14/12/2016

14:30

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında,
Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No:11 Osmangazi-Bursa adresinde hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalenin başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış ve makbuzu teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış “geçici teminat mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886/27.maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri ( aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- İhale günü resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.
6- İhale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR