MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Anamur ilçesinde 854 m² arsanın 1/6 hisse payı SGK'dan satılıktır

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2015/44-2140 Satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 388 ada, 6 parsel, ana taşınmazın yüzölçümü 854,00m2,  1/6 hisse payı 142,33m2 taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle Çakmak Cad. No.16 Akdeniz /  Mersin adresinde Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi 3.kat 10. no.lu İcra Satış Sevisi
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Toroslar Sosyal Güvenlik MerkeziSayı : 73287790/206.16.04.02-2015/44-2140 Satış Dosyası
Konu: Açık Artırma GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAPU KAYDI: Mersin ili, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 388 ada, 6 parsel, ana taşınmazın yüzölçümü 854,00m2, 1/6 hisse payı 142,33m2 taşınmaz arsa niteliğindedir.
İMAR DURUMU: Anamur Belediye Başkanlığı’nın yazısına istinaden gayrimenkulün bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi 388 Ada 6 no.lu parselin 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı ve yol olarak planlı olup onaylı imar durum belgesinde E:1,60 olduğu yüksekliğin ise en çok 21,50 m olabileceği şekilde not edilmiştir. Dosyamızda İmar durum belgesi ve Anamur Kadastro Biriminin krokisi vardır.
YERİ, ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz, Yeşilyurt Mahallesi, 417 sokak 418 sokak köşesi park/çocuk bahçesi kuzey bitişiği Anamur / Mersin adresinde 388 Ada 6 no.lu parsel; güneyinde 7 no.lu parseller, kuzeyinde 10m genişliğinde 1723 numaralı sokak, batısında 1,2,3 ve 8 no.lu parseller doğusunda 1719 numaralı sokak yer almaktadır. Taşınmaz, D400 Antalya –Mersin karayoluna 400m mesafededir. Deniz Sahiline 3000 m. Anamur Adliyesine 200 m, Emniyet Müdürlüğüne 250m, Anamur Devlet Hastanesine 500 m otogara ise 550m mesafededir. Kuzeyinde 417 numaralı sokak ile doğusunda 418 numaralı sokak güneyinde çocuk parkı ve batısında da 5 no.lu parsel bulunmaktadır. Arsa 2-3 oranında eğimlidir. Arsa Üzerinde herhangi bir yapı Muhdesat bulunmamaktadır.
Çok yakın mesafede ilköğretim ve ortaokul, lise, sağlık merkezleri ve cami gibi sosyal donatılar yer almaktadır. Belediyenin ulaşım, kanalizasyon, içme suyu gibi tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Elektrik şebekesi mevcuttur.
MUHAMMEN BEDELİ: 113.870,00TL(YüzonüçbinsekizyüzyetmişTL)
SATIŞ ŞARTLARI:
1- 1.Açık artırma 03.12.2019 günü saat 15.30-15:40 arasında Yeni Mahalle Çakmak Cad. No.16 Akdeniz / Mersin adresinde Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi 3.kat 10. no.lu İcra Satış Sevisinde açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç değerin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 10.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50 + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın arttırmaya esas rayiç bedelinin % 7.5’i olan 8.540,25TL veya pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılacak olup, Alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim ve tahliye masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı 97. Madde gereği feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (faiz % 5 ten hesaplanır.) ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonraki bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.kanun hükmüne göre Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları bilgi almak isteyenlerin 2015/44-2140 sayılı dosyadan Müdürlüğümüz İcra Satış servisine başvurmaları,
11-Satış İlan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Ayrıca satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ yapılamaması veya ilgililerin adreslerinin bilinmemesi halleri için de iş bu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı, ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR