ERZİNCAN BELEDİYE BŞK.

Merkez\Beybağı Mahallesi'nde 2.400 m² arsa ön ayrıştırma tesisi yapımı için kiralanacaktır

ERZİNCAN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077574
Şehir : Erzincan / Merkez
: 2400
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN


1- İDAREYE ait, Erzincan ili Merkez ilçesi, Beybağı Mahallesi 371 Ada 2 Parsel 2400 m2 lik kısmı ile 367 Ada 20 Parselin yanında idarece belirlenecek 3000 m2 lik kısmına Ön Ayrıştırma Tesisi yapılması şartıyla on sekiz (18) ay süre ile kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yaptırılacaktır.

İli İlçe Mevki Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Mevcut Durumu Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL)
Erzincan Merkez Beybağı 371 2 2.400 m² Arsa 947.500,00 TL 28.425,00 TL


2- İhale 19/11/2019 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname Fen İşleri Müdürlüğünden 150,00 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
4-1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4-2. Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)
4-3. Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Noter Onaylı,
4-4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4-5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4-8. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4-9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4-10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
4-11. Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye İşletme Müdürlüğünden alınacak.)
5- Ön Ayrıştırma Tesisi yapılması şartıyla on sekiz (18) ay süre ile kiraya verilmesi ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 19/11/2019 Salı günü saat 09:30’a kadar Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığında teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili; 1069 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR