MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meram Belediyesi'ne ait arsanın satışı yapılacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Havzan Mahallesi 39183 ada 2 nolu 757,67 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında 4 Kat Ayrık Mesken Sahası ( E: 1.10 )’na isabet eden 985.000,00 TL muhammen bedelli 29.550,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 15:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Havzan Mahallesi 39183 ada 2 nolu 757,67 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında 4 Kat Ayrık Mesken Sahası ( E: 1.10 )’na isabet eden 985.000,00 TL muhammen bedelli 29.550,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan bedelsiz görülebilir.
İhale 02/10/2019 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :

  1. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
  2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
  3. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
  4. Geçici teminatı yatırmış olmak,
  5. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  6. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
  7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
  8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖDEME ŞEKLİ
İhalesi yapılacak taşınmazın % 50’si peşin kalanı 12 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR