TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Marmaraereğlisi/Çeşmeli mahallesindeki arsalar SGK'dan satılıktır

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062441
Şehir : Tekirdağ / Marmaraereğlisi
Semt-Mahalle : ÇEŞMELİ MAH. / MARMARAEREĞLİSİ
: 299
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA DEMOKRAT 19.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TRAKYA DEMOKRAT 26.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kanununa (A.A.T.U.H.K.) istinaden Kurumumuza olan borçlarından dolayı hacizli olan aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen değeri yazılı gayrimenkul mal satışa çıkartılmıştır.

DOSYA NO : 2016/13 TALİMAT

GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ :
Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Çeşmeli Mahallesi, Çayırlarda Mevkii, 128 ada, 6 parsel ve 122 ada, 6 parselde kayıtlı arsalar.

GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU :

Değerleme konusu taşınmazların Marmaraereğlisi Belediyesi’nde 06.09.2019 tarihi itibariyle değerleme konusu parsellerin, Şerefli Deresi taşkın sahası etkisinde kaldıkları DSİ görüşü gereğince, dere boyuna 1 metre yüksekliğinde sedde veya duvar örülmesi şartıyla, emsal 0,20 koşuluyla tek katlı yapılaşma izni verilebileceği öğrenilmiştir. Değerleme konusu parseller eski 1591 numaralı parselin ifrazı ile oluşmuştur.

GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ :

Değerleme konusu taşınmazlar Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Çayırda Mevkii, 122 ada 6 parselde konumlu 299,17 m² alanlı ve 128 ada 6 numaralı parselde konumlu 464,49 m² alanlı iki adet arsadır. Marmaraereğlisi ilçe merkezinin kuş uçuşu 20 km Kuzeybatısında yer alan taşınmazların, 275 metre Güneyinden ana arter nitelikli D110 karayolu (Tekirdağ-İstanbul yolu), 1,35 km Batısından Tekirdağ-Çorlu bağlantı yolu geçmekte olup, 350 metre Güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmazlar 23.03.2006 tarih ve B151 DSİ 111 02 00-145.1-104-3421 sayılı yazıları gereğince ŞEREFLİ DERESİ TAŞKIN SAHASI etkisi altında kalmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu lokasyon yazlık konut fonksiyonlu gelişme göstermekte olup, yakın çevresinde, üzerinde kuru tarım faaliyetlerinin icra edildiği tarım arazileri ile 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır.
Değerlemeye konu 122/6 parselin 299,17 m² alanlı değerleme konusu parsel, geometrik olarak dikdörtgen formuna yakın bir şekilde olup, topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir. Güney yönünden imar yoluna 14,3 metre cephesi olan parselin derinliği 20 metredir. İmar yolları henüz açılmamış olup, parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Sınırları belirleyici herhangi bir unsur bulunmadığı için net sınır tespiti yapılamamıştır. Taşınmaz DSİ’den alınan kurum görüşüne göre Şerefli Deresi Taşkın Sahası içerisinde yer almakta olup, parsel üzerinde yapılaşmaya izin verilmesi için dere boyunca 1 metre yüksekliğinde duvar örülmesi gerekmektedir.
Değerlemeye konu 128/6 parselin 464,49 m² alanlı değerleme konusu parsel, geometrik olarak dikdörtgen formuna yakın bir şekilde olup, topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir. Güney yönünden imar yoluna 24,43 metre, Doğu yönünden 20,1 metre cephesi bulunmaktadır. İmar yolları henüz açılmamış olup, parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Sınırları belirleyici herhangi bir unsur bulunmadığı için net sınır tespiti yapılamamıştır. Taşınmaz DSİ’den alınan kurum görüşüne göre Şerefli Deresi Taşkın Sahası içerisinde yer almakta olup, parsel üzerinde yapılaşmaya izin verilmesi için dere boyunca 1 metre yüksekliğinde duvar örülmesi gerekmektedir.
Eski 1591 numaralı parselin ifrazı ile oluşan değerleme konusu parsel ler ve diğer komşu parsellerle ilgili olarak DSİ’nin yapılaşmayı sınırlayıcı kurum görüşü bulunmaktadır. 23.03.2006 tarih ve B151 DSİ 111 02 00-145.1-104-3421 sayılı ilgili kurum görüşünde, 1591 numaralı parselin Şerefli Deresinin taşkın tesirinde kaldığı, bu nedenle söz konusu parselde yapılaşmaya izin verilebilmesi için, dereye 5 metre yaklaşma mesafesi bırakıldıktan sonra, dereye paralel olarak, 1 metre yüksekliğinde, sadde veya duvar yapılarak, suyun geldiği taraftan parselin doğusundan geçen yola, suyun aktığı tarafa ise Aydoğanlar sitesine kadar uzatılması gerekmektedir… Denilmektedir. Kurum görüşünde belirtilen önlemler alındıktan sonra parseller üzerinde emsal 0,20 yapılama koşuluyla tek katlı yapılaşmaya izin verilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ, TEMİNAT TUTARI:

Cinsi Muhammen Değeri Teminat Tutarı 1.satış:17.12.2019
2.satış:24.12.2019 tarihinde
122 Ada 6 Parsel Arsa 18.000,00 TL 1.350,00 TL 14:00-14:10
128 Ada 6 Parsel Arsa 35.000,00 TL 2.625,00 TL 14:20-14:30


SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın satışı 17.12.2019 günü 14:00-14:10 ve 14:20-14:30 saatleri arasında Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
2- Birinci artırımda tayin edilen zamanda, üç defa bağırdıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i+satış masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların toplamından fazla olmak şartıyla en çok artırana ihale olur. Şu kadar ki birinci artırımda istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırımda 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
3- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u olan ve yukarıda belirtilen teminat tutarı kadar alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10 md. 1,2,3 ve 4. sırada sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, istenildiği takdirde alıcıya 10 (on) güne kadar süre verilebilir. Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir.
4- Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve diğer masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim ve tahliye masrafları, ayrıca tahliye işlemleri alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
6- Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul malın rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçları alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- Rüçhanlı alacaklılar ile diğer ilgililerin ve hak sahiplerinin bu taşınmaz mal üzerinde hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayandığı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tescil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Taşınmaz mal kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul mal satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırıma çıkılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul mal en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki fark, diğer zarar ve % 5 faizden mesul olup, bunlar ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. Hükmüne göre Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır. Bilgi almak isteyenler 2016/13 TALİMAT sayılı dosya numarası ile Merkezimiz İcra Satış Servisine başvurarak bilgi alabilirler.
11- Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler (Takyidatı olan, borçlu, alacaklı, 3.şahıs, hissedar, irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer) için de tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR