DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin Dargeçit'de arsalar satılacaktır

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00900757
Şehir : Mardin / Dargeçit
: 1389
Yayınlandığı Gazeteler

DARGEÇİT HABER 21.11.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçe merkezi ve Kılavuz Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Dargeçit
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dargeçit Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DARGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR


MADDE 1- İHALE KONUSU
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçe merkezi ve Kılavuz Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No Mahalle Ada Parsel Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Türü
1 Bahçebaşı 159 265 1.389,09m2 Arsa 3.472,72 TL. 104,18TL. Açık
2 Bahçebaşı 159 266 618,08m2 Arsa 1.545,20 TL. 46,37TL. Açık
3 Bahçebaşı 159 267 473,71m2 Arsa 1.184,27 TL. 35,53 TL. Açık
4 Bahçebaşı 159 268 1.007,94m2 Arsa 2.519,85 TL. 75,60 TL. Açık
5 Kılavuz 160 1 2.631,11 Binalar ve arsası 180.000,00 TL. 5.400,00TL. Açık


3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Dargeçit Belediyesine ait taşınmazlar Dargeçit Belediye Başkanlığınca 12/12/2018 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da Dargeçit Belediye Başkanlığı encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Dargeçit Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde görebilir. İhale doküman bedeli 100.00.-TL’dir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
İştirakçilerin geçici teminat bedelini 12/12/2018 tarihinde ve saat 10:00 kadar T.C.Ziraat Bankası Dargeçit şubesi nezdinde bulunan Belediyemizin teminat hesabına yatırmaları ve belgelerini 12/12/2018 tarihinde saat 10:00 kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
7) Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben
yazılmış dilekçe,
MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ
İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
MADDE 7- KESİN TEMİNAT
1- Kesin Teminat İhale bedelinin %6 sıdır.
2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.
MADDE 09- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
1-Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.
2-Taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.
3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 11-İhaleye kısmi teklif verilebilir.
MADDE12- Mülga Kılavuz belediyesinin 27.05.2013 tarih ve 13 sayılı Meclis kararı gereğince satılacak arsanın 200m2 Turkcell Baz direği için Salih Tozan Sok. Karamancılar iş merkezi No: 18 34394 Esentepe/Şişli İstanbul adresinde ikamet eden Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş 10 yıllığına kiraya verilmiş, 10 yıl bittiği zaman kiraya verilen 200m2 arsa alıcının olacaktır. Ve Türk Telekom binası olarak kullanmak üzere, Türk Telekom’a kira olarak verilen ve şuanda telefon santralı olarak kullanılan yer ile birlikte 471,56m2 si, mülga Kılavuz belediyesinin 25.08.1995 tarih ve 126 sayılı Meclis kararı gereğince 49 yıllığına Türk Telekom’a kiraya verilmiştir. 49 yıl bittiği zaman kiraya verilen yer alıcıya ait olacaktır.
MADDE 13- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Dargeçit mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
İLAN OLUNUR 20.11.2018
Rızvan EROĞLU
Belediye Başkanı Vekili
Kaymakam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR